Het grote woonrapport

Klik op de kaart of zoek hier uw gemeente

Kijk onderaan voor meer informatie over de terminologie en onze werkwijze. Brussel zit niet in data aangezien daar andere wetten, regels en normen gelden op het vlak van wonen.

Zo scoort

scoort op 100 in Het grote woonrapport van De Morgen. Van de 300 Vlaamse gemeenten staat het daarmee op de plaats.

Betaalbaarheid

In bedraagt de mediaanprijs van een woning , dat is meerminder dan de mediaanprijs in Vlaanderen.

Bekijk de andere indicatoren voor het thema betaalbaarheid

Vraag-aanbod

Er zijn in woningen ten opzichte van het aantal huishoudens. procent van de huishoudens zijn alleenstaanden.

Bekijk de andere indicatoren voor het thema Vraag-aanbod

Kwaliteit

De gemiddelde EPC-waarde van de woningen in is (-label), dat is meerminder dan het Vlaamse gemiddelde.

Bekijk de andere indicatoren voor het thema kwaliteit

Omgeving

Elke dag gaatkomt er in vierkante meter open ruimte verlorenbij, dat is vierkante meter meerminder dan het gemiddelde in Vlaanderen.

Bekijk de andere indicatoren voor het thema omgeving

Toegankelijkheid

Gemiddeld duurt het in dagen om een sociale woning toegewezen te krijgen, dat is dagen langerkorter dan het Vlaamse gemiddelde.

Bekijk de andere indicatoren voor het thema toegankelijkheid

Meer over

Aantal inwoners

Oppervlakte

km2

Gemiddeld bruto inkomen

Bevolkings­dichtheid

inw/km2

Gebouwen naar bouwjaar

 • vóór 1900
 • 1900-1945
 • 1946-1970
 • 1971-2000
 • 2001-2010
 • sinds 2011

Bebouwing

 • Gesloten bebouwing
 • Appartementen
 • Halfopen bebouwing
 • Open bebouwing
 • Overige

Inwoners naar herkomst

 • Belgische herkomst
 • Niet-EU herkomst
 • EU herkomst

Zo gingen we te werk

Reactie van de gemeente

We contacteerden de burgemeester van voor een reactie, maar we hebben er geen ontvangen.

Het ABC van het woonrapport

Belastbaar inkomen: som van inkomsten uit onroerende goederen, roerende goederen en kapitalen, beroepsinkomsten en diverse inkomsten, verminderd met de aftrekbare uitgaven.

Bindend Sociaal Objectief: plicht voor de gemeentes om de opgelegde doelstellingen voor bijkomende sociale huurwoningen, koopwoningen en kavels te realiseren voor 2025.

Budgetmeter: bedoeld voor mensen die het financieel moeilijk hebben en er niet meer in slagen hun elektriciteits- en/of aardgasfactuur bij de commerciële leverancier te betalen.

E-peil: wordt in België gebruikt om het energieverbruik van een woning of kantoor aan te geven, waarbij nieuwbouwwoningen onder een bepaald peil moeten blijven.

EPC: energieprestatiecertificaat is een document dat toont hoe energiezuinig een gebouweenheid is, momenteel verplicht bij elke verhuur of verkoop van een woning.

Huursubsidie: kan aangevraagd worden door wie een laag inkomen heeft en van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning verhuist.

Mediaanprijs: verdeelt een reeks verkopen in twee gelijke delen, waarbij de helft van de verkopen onder de mediaanprijs lag en de andere helft boven dat bedrag.

Open ruimte: gebieden die buiten de kernen gelegen zijn en die niet door ruimtebeslag ingenomen worden en onbebouwde delen van parken, golfterreinen en overige recreatie.

Potentieel overstromingsgebied: gebied dat uitsluitend overstroomt bij heel extreme weersomstandigheden of bij een defect aan de waterkering, zoals een dijkbreuk.

Ruimtebeslag: aandeel van de ruimte dat is ingenomen door huisvesting, industriële en commerciële doeleinden, transportinfrastructuur of recreatieve doeleinden.

Verhuisbewegingen: optelsom van het aantal verhuizingen binnen een bepaalde gemeente en van de ene naar de andere gemeente. Woningvoorraad: het totaal aan zowel koop- als huurwoningen die voor bewoning geschikt zijn.

Wooneenheid: elke eenheid in een woongebouw die ontworpen of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt en die minstens over bepaalde woonvoorzieningen beschikt.

Woonquote: de verhouding tussen de uitgaven van een huishouden aan wonen en het totale besteedbare inkomen van dat huishouden.

Werkwijze

In het grote woonrapport hebben we voor vijf categorieën die belangrijk zijn bij het woonbeleid een selectie gemaakt van telkens tien indicatoren. We hebben ons bij de keuze van deze indicatoren laten leiden door tal van studies op nationaal en internationaal niveau en we hebben ons gebaseerd op officiële statistieken die tot op gemeenteniveau beschikbaar zijn. Zo hebben we op vijftig verschillende parameters alle driehonderd Vlaamse gemeentes kunnen rangschikken en quoteren. Door een optelsom van die vijftig verschillende deelcijfers kwamen we tot een eindoordeel van waar het goed en betaalbaar wonen is voor iedereen.

Bronnen

GSM Gemeente- en Stadsmonitor (ABB)
PIC Provincies in Cijfers
Statbel Belgische Statistiekbureau
WOV Wonen Vlaanderen
NBB Nationale Bank van België
VREG Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
AAPD Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
RR Rijksregister
RBH Ruimteboekhouding
LGK Landgebruikskaart
VEKA Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
KAD Kadaster
WTK Watertoetskaart
BAK Bodemafdekkingskaart
VMSW Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen