Maandag 29/11/2021

FAQ De verkiezingen

FAQ mobiliteit: Gent vraagt meer openbaar vervoer, fietsveiligheid en vlot verkeer in de deelgemeenten

null Beeld Eric de Mildt
Beeld Eric de Mildt

Het is er nu al meer dan een jaar, dat Gentse circulatieplan, maar het thema blijkt niet van de baan: u zit nog altijd met heel wat vragen over vlot verkeer in uw stad. Wat willen de lijsttrekkers doen om elke deelgemeente veilig en vlot bereikbaar te houden? We verzamelden uw frequently asked questions en legden ze voor aan de lijsttrekkers. Hun antwoorden leest u hier.

De Gentse stadsring. Beeld Wannes Nimmegeers
De Gentse stadsring.Beeld Wannes Nimmegeers

VRAAG 1: “Komt er ook een geknipt mobiliteitsplan voor de wijken buiten de stadsring (R40)?” (Janes)

Mieke Van Hecke (CD&V)

"We vragen op het vlak van verkeersveiligheid en leefbaarheid meer aandacht voor de gebieden buiten de R40. Dat doen we in samenspraak met de inwoners, verenigingen en handelaars van de wijk. Op basis van een inspraaktraject maken we werk van gedragen verkeersleefbaarheidsplannen, die kaderen binnen een geïntegreerde stedelijke mobiliteitsvisie."

Tom De Meester (PVDA)

"We voorzien in een mobiliteitsplan in elke wijk en kiezen resoluut voor autoluwe woonwijken op maat van fietsers en voetgangers, in combinatie met gratis openbaar vervoer. We vertrekken van de voorstellen van buurtbewoners zelf, zetten échte participatie centraal en garanderen zo een draagvlak in elke wijk. Elk lokaal mobiliteitsplan moet via een lokaal referendum goedgekeurd worden door de buurt."

Johan Deckmyn (Vlaams Belang)

"Wij zijn geen voorstanders van gestructureerde “knips” in elke wijk van deze stad. Men moet altijd streven naar een goede mobiliteit in elke wijk, maar de oplossing voor de ene wijk is niet noodzakelijk de oplossing voor een andere wijk."

Mathias De Clercq (Open Vld)

"In de wijken buiten de stadsring willen we doorgaand verkeer weren uit de woonstraten, terwijl de hoofdstraten in de wijken (vaak ook handelsstraten) bereikbaar blijven. Hiervoor gaan we in dialoog met bewoners en handelaars."

Anneleen Van Bossuyt (N-VA)

"Neen. We voeren geen knip-beleid in de wijken en deelgemeenten buiten de R40, maar maken per deelgemeente een mobiliteitsplan. Dat doen we in nauw overleg met de bewoners. Maatregelen kunnen zones 30 zijn, veilige fietsinfrastructuur, conflictvrije kruispunten en voldoende parkeerplaatsen. Er komt ook een inhaaloperatie om straten, fiets- en voetpaden in de deelgemeenten (her)aan te leggen."

Elke Decruynaere (Groen)

"We zijn vast van plan om ook buiten de stadsring de leef- en luchtkwaliteit gevoelig te verbeteren en te zorgen voor een vlotte bereikbaarheid. Samen met bewoners maken we verkeersstructuurschetsen op, omvattende plannen die de druk van het autoverkeer terugdringen. Aparte routes voor vrachtverkeer en doorgaand verkeer weren uit woonzones maakt deel uit van de plannen."

Rudy Coddens (sp.a)

"We willen in elke deelgemeente een verkeersleefbaarheidsplan op maat. Het circulatieplan wérkt, de cijfers bewijzen dat: ons stadscentrum is vlotter bereikbaar en het effect op de luchtkwaliteit is onmiskenbaar positief. Elke deelgemeente moet nu ook meer leefbaar worden, en vlotter en veiliger bereikbaar, zeker voor kinderen op de fiets."

null Beeld Wannes Nimmegeers
Beeld Wannes Nimmegeers

VRAAG 2: “Aan de tegenstanders van het nieuwe circulatieplan: welke alternatieve oplossingen stellen jullie voor om de verkeerssituatie in Gent leefbaar te houden?” (Tim)

Mieke Van Hecke (CD&V)

"Wij staan volledig achter het STOP-principe en willen het doorgaand verkeer uit de binnenstad weren. We heffen wel de sectoren ‘Brugse Poort’ en ‘Rabot’ op. Om nutteloze omwegen te vermijden, laten we ook beperkte interactie toe tussen aanliggende buurten. Maar het mobiliteitsvraagstuk gaat voor ons verder dan het circulatieplan. Wij willen een geïntegreerde aanpak en een efficiënte ketenmobiliteit met mobipunten, waar men snel van het ene op het andere vervoersmiddel kan overstappen."

Tom De Meester (PVDA)

"Niet van toepassing, al baart de lamentabele toestand van het openbaar vervoer in Gent mij grote zorgen. Een duurzame mobiliteitsrevolutie staat of valt bij de uitbouw van een performant, klantvriendelijk en fijnmazig openbaar vervoer. Wij pleiten al jaren voor een ‘Octopusplan’, een volwaardig tramnet met tentakels tot ver in onze buurgemeentes."

Johan Deckmyn (Vlaams Belang)

"Wij hebben in de eerste plaats kritiek op het nieuwe circulatieplan omdat het veel te snel werd doorgedrukt zonder rekening te houden met ontbrekende randvoorwaarden, zoals openbaar vervoer. Het huidige plan moet grondig geëvalueerd worden en er moet een einde komen aan het anti-auto fetisjisme van Groen."

Mathias De Clercq (Open Vld)

"Wij staan achter de basisprincipes van het plan en vinden het noodzakelijk om louter doorgaand verkeer uit het stadscentrum te weren. Toch hebben we altijd gezegd dat het plan niet in steen is gebeiteld. De knips in het Rabot en de Brugsepoort willen we vervangen door verkeersleefbaarheidsplannen, waardoor de wijken opnieuw aansluiting krijgen met de binnenstad."

Anneleen Van Bossuyt (N-VA)

"De knips uit het circulatieplan moeten voor ons verdwijnen omdat ze te sterk afbreuk doen aan de bereikbaarheid van onze stad. Maar andere zaken behouden we, zoals de zone 30 in de binnenstad en de uitgebreide voetgangerszone. We willen fors investeren in alternatieven voor de privéwagen: deelfietsen, deelauto’s, collectieve taxi, goed uitgebouwd openbaar vervoer en aantrekkelijke P+R-parkings. Via slimme verkeersgeleiding (spitsmijden) overtuigen we de Gentenaars en bezoekers om volop gebruik te maken van de alternatieven. Tegelijk blijft onze stad vlot bereikbaar voor de mensen voor wie de wagen een noodzaak is."

Elke Decruynaere (Groen)

"Dat zou ik ook willen weten, want ik ben resoluut voor. Wat ik al hoorde van de tegenvoorstellen komt niet veel verder dan het geheel of gedeeltelijk afschaffen van de knippen. Met andere woorden: doorgaand verkeer opnieuw door de stad jagen. Uiteraard zou dat een nefast effect hebben op de leefkwaliteit, de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid."

Rudy Coddens (sp.a)

"Die vraag is niet voor ons: wij zijn vóór, da’s duidelijk. Ons circulatieplan werkt: bestemmingsverkeer geraakt steeds vlotter in het centrum, er zijn minder verkeersslachtoffers, meer fietsers, meer mensen op openbaar vervoer en de luchtkwaliteit verbetert. Mensen die minder mobiel zijn kunnen beroep doen op de wandelbussen of parkeren op voorbehouden plaatsen bovengronds in het centrum."

Een bushalte aan het Sint-Jacobsplein. Beeld Wouter Van Vooren
Een bushalte aan het Sint-Jacobsplein.Beeld Wouter Van Vooren

VRAAG 3: “Aan de Gentse rand is er bij momenten slechts om het uur een bus. Wanneer komt er meer openbaar vervoer?” (Sofie)

Mieke Van Hecke (CD&V)

"Ook wij pleiten voor meer en frequenter openbaar vervoer en een hoogwaardig voorstadsnet. De trein vormt voor ons de ruggengraat van het interstedelijke verkeer moet frequente en stipte verbindingen garanderen. We willen ook dat er bijkomende lijnen tussen deelgemeenten komen, zodat reizigers niet altijd via het stadscentrum moeten. We pleiten voor een ‘cirkellijn’ op de R40 met minstens vier bussen per uur en een goede aansluiting op de randparkings. Voor tijdstippen en verbindingen waar de behoeften kleiner zijn, zetten we taxidiensten en/of eigen stedelijke shuttlediensten in."

Tom De Meester (PVDA)

"Morgen, als het van mij afhangt. De toestand van het openbaar vervoer in Gent is ronduit slecht. De PVDA maakt een prioriteit van bus en tram, aangevuld met publieke auto- en fietsdeelsystemen. We investeren in ecologische bussen op waterstof en verhogen het aanbod op de lijnen."

Johan Deckmyn (Vlaams Belang)

"Er komt meer openbaar vervoer, wanneer men eindelijk bereid is om hier meer in te investeren. Blijkbaar maakt men bij De Lijn niet echt prioriteit van extra investeringen in Gent. Je zou bijna verlangen naar de tijd van de MIVG, waar we op regionaal vlak eigen klemtonen konden leggen."

Mathias De Clercq (Open Vld)

"We kiezen resoluut voor een hogere frequentie op de hoofdassen die de stadsrand met het centrum verbinden. Voor het fijnmazige net in de wijken kijken we naar andere mogelijkheden, zoals samenwerking met de taxisector. We pleiten voor een dubbele cirkellijn, met trams op de R40 en bussen die de kernen van de deelgemeenten verbinden. We zetten ook in op performant openbaar vervoer naar het havengebied en naar de Gentse bedrijventerreinen."

Anneleen Van Bossuyt (N-VA)

"De Lijn heeft net budget uitgetrokken voor een uitbreiding van het openbaar vervoer in Gent en er werd al flink geïnvesteerd in grotere, comfortabele rijtuigen. Het gaat dus vooruit, maar het moet nog beter. Voor ons is belangrijk dat er niet alleen een vlotte verbinding is richting het centrum, maar ook tussen de deelgemeenten en richting de buurgemeenten."

Elke Decruynaere (Groen)

"Zodra de Vlaamse overheid meer investeert in het openbaar vervoer óf ons meer middelen en beslissingskracht geeft. Op sommige plaatsen kan en moet het openbaar vervoer absoluut beter. Zeker 's avonds is er een probleem. We werken daarom een aanvullend aanbod ‘Openbaar Vervoer-Taxi’ uit. Belangrijker nog: wij willen een voorstadsnet uitbouwen samen met de NMBS en De Lijn."

Rudy Coddens (sp.a)

"Hoe sneller hoe liever! Mijn partij vraagt de nodige investeringen van Vlaanderen om het openbaar vervoer in Gent écht te versterken. Want in verhouding tot Antwerpen krijgen we nog altijd te weinig. Meer trams en bussen, die stipter rijden; beter onderhouden infrastructuur; de ‘vertramming’ van de belangrijke lijnen 3 en 7 waar de Gentenaars al zo lang op wachten, een uitbreiding van de haltes, enzovoort. En, belangrijk: dit antwoord kan je niet los zien van mijn antwoord op vraag 4…"

De werken aan het Gentse Sint-Pietersstation.  Beeld Bas Bogaerts
De werken aan het Gentse Sint-Pietersstation.Beeld Bas Bogaerts

VRAAG 4: “Moet Gent het beheer van het openbaar vervoer in eigen handen nemen? Tot welke gevolgen zal dat leiden?” (Stefaan)

Mieke Van Hecke (CD&V)

"We willen als stedelijke overheid meer inspraak in het beleid van de openbaarvervoersmaatschappijen De Lijn en NMBS en ijveren voor de oprichting van één instantie voor ‘grootstedelijk openbaar vervoer’. Als lokale overheid kennen we de noden immers het best."

Tom De Meester (PVDA)

"Neen. Openbaar vervoer in eigen handen is een vergiftigd geschenk, want regionalisering kan gemakkelijk leiden tot privatisering en een afbouw van het openbaar vervoer. De Vlaamse overheid moet méér investeren in tramlijnen en ecologische bussen. Wat Gent wél zelf kan doen is investeren in gratis openbaar vervoer."

Johan Deckmyn (Vlaams Belang)

"Mochten de Vlaamse middelen van De Lijn beter verdeeld zijn, dan zou de roep naar het regionaliseren van De Lijn niet zo groot zijn als vandaag. Wij vragen meer beslissingsbevoegdheden op lokaal niveau, zodat we de middelen beter kunnen inzetten."

Mathias De Clercq (Open Vld)

"Ja. Openbaar vervoer is een cruciaal element in het mobiliteitsbeleid, en dat betekent dat de steden hier een beslissende stem moeten in hebben. Gent moet zelf kunnen beslissen waar en wanneer trams en bussen rijden."

Anneleen Van Bossuyt (N-VA)

"Dat zal binnenkort al voor een stuk het geval zijn. Vanaf januari 2019 is de stad rechtstreeks vertegenwoordigd in de nieuwe vervoersregioraden. Zo kan de stad direct mee beslissen over het beleid van De Lijn in Gent, en dus een beleid op maat van Gent en de Gentse deelgemeenten kunnen voeren."

Elke Decruynaere (Groen)

"Ik ben voorstander van een eigen Gentse vervoersmaatschappij zodat het stadsbestuur gemakkelijker kan inspelen op de noden van de Gentenaars en Gentse bedrijven. Dat zal leiden tot meer en frequenter openbaar vervoer in en rond de stad. Bovendien zullen investeringen in andere stadsregio’s dan niet langer ten koste gaan van het Gentse openbaar vervoer."

Rudy Coddens (sp.a)

"Ja, lokale besturen van grote steden moeten mee kunnen beslissen over de investeringen en de exploitatie van het openbaar vervoer. Die besturen staan het dichtst bij de bevolking, die weten het best wat de plaatselijke noden zijn."

null Beeld BAS BOGAERTS
Beeld BAS BOGAERTS

VRAAG 5: “Zullen de parkeertarieven in de randgemeenten stabiel blijven of zullen dezelfde prijzen als in het centrum gehanteerd worden?” (Eline)

Mieke Van Hecke (CD&V)

"Het is zeker niet onze bedoeling om de tarieven in de rand even hoog te maken als in het centrum. Parkeertarieven dienen vooral om sturend op te treden. We willen de tarieven voor kortparkeren in het centrum juist verlagen, want de hoge tarieven in de rode zone schrikken bezoekers en klanten af. Voor langparkeren zijn er de P+R’s. We stimuleren ondergronds parkeren door het prijsverschil met het straatparkeren voldoende groot te houden."

Tom De Meester (PVDA)

"De parkeertarieven nóg duurder maken lost fundamenteel niks op. Je moet automobilisten aantrekkelijke alternatieven geven. We willen gratis en goed uitgebouwd openbaar vervoer, ook naar de industriezones, en grote P&R-parkings aan de buitenrand van de stad (aan de E40 en de R4). We ontmoedigen langparkeren in de randgemeentes en reserveren beschikbare parkeerplaatsen in de eerste plaats voor bewoners. We zijn géén voorstander van het betalend maken van de eerste bewonerskaart."

Johan Deckmyn (Vlaams Belang)

"Het ziet ernaar uit dat het huidige beleid de gebieden waar je moet betalen om te parkeren, zal willen uitbreiden. We zijn er alleszins niet gerust in dat de parkeertarieven niet zullen stijgen…"

Mathias De Clercq (Open Vld)

"De logica is: hoe verder van het stadscentrum, hoe goedkoper, zoals in vele andere steden het geval is. Deze tarieven kunnen zeker niet verder verhogen en wat ons betreft wordt het betalend parkeren niet verder uitgebreid."

Anneleen Van Bossuyt (N-VA)

"De fors gestegen parkeertarieven moeten weer naar omlaag. Ook de uitbreiding van de zones met betalend parkeren in de deelgemeenten moet worden herzien en het parkeerplan – met te strenge regels over het aantal parkeerplaatsen per woning of bedrijf – moet grondig aangepast."

Elke Decruynaere (Groen)

"In de deelgemeenten zal parkeren altijd goedkoper zijn dan in het centrum. Zo stimuleren we bezoekers om op afstand te parkeren en vermijden we files naar het hart van de stad. In de deelgemeenten en de rand kunnen we de parkeerdruk ook op andere manieren onder controle houden, via buurtparkings, autodelen en blauwe zones."

Rudy Coddens (sp.a)

"Ja, die tarieven blijven stabiel, wij gaan die niet verhogen."

Door het circulatieplan is de Gentse binnenstad autoluw. De deelgemeenten buiten de stadsring vragen ook veilige fietsvoorzieningen. Beeld Eric de Mildt
Door het circulatieplan is de Gentse binnenstad autoluw. De deelgemeenten buiten de stadsring vragen ook veilige fietsvoorzieningen.Beeld Eric de Mildt

VRAAG 6: “Wilt u meer fietsinfrastructuur aanleggen in de deelgemeenten?” (Henk)

Mieke Van Hecke (CD&V)

"Jazeker. We beschouwen de fiets als hét individueel vervoermiddel bij uitstek in de stad. We moeten in de volgende legislatuur meer investeren in de toestand van fietsinfrastructuur in de deelgemeenten, in het bijzonder aan de gemeentegrenzen. We willen ook meer snelle, veilige en aangename fietsroutes van de deelgemeenten naar de stadskern en tussen deelgemeenten onderling."

Tom De Meester (PVDA)

"Ja! We pleiten voor veilige fietspaden, conflictvrij kruispunten, meer fietsstraten en fiets-o-strades. We zetten een publiek deelfietssysteem op, promoten elektrische fietsen en driewielers voor 60-plussers. We investeren in overdekte fietsparkings en fietsenstallingen in woonwijken. We zoeken samen met de UGent naar innovatieve oplossingen om tramsporen veilig te maken voor fietsers."

Johan Deckmyn (Vlaams Belang)

"Eerst moet de bestaande infrastructuur veiliger worden ingericht. Daarna kan er nagedacht worden over waar er extra infrastructuur kan komen."

Mathias De Clercq (Open Vld)

"Er moet betere fietsinfrastructuur komen in de hele stad: meer (bewaakte) fietsenstallingen, veiligere fietspaden, bijkomende fietsstraten, het wegwerken van zwarte punten. Alleen zo kunnen we nog meer Gentenaars overtuigen de fiets te nemen wanneer mogelijk. Er zijn ook betere verbindingen nodig tussen de deelgemeenten en het centrum, langs trage wegen of oevers van waterlopen. Schoolomgevingen willen we maximaal autoluw maken."

Anneleen Van Bossuyt (N-VA)

"Ja. Verkeersveiligheid is voor ons een prioriteit en in de deelgemeenten is een inhaalbeweging nodig. Wij willen fietssnelwegen vanuit de rand richting het centrum en ook tussen de Gentse deelgemeenten. We kiezen voor meer conflictvrije kruispunten, veilige oversteekplaatsen en fietsonderdoorgangen op strategische punten. Wij willen in overleg met de bewoners de meest dringende zaken eerst aanpakken."

Elke Decruynaere (Groen)

"In Gent fietst elk kind overal veilig naartoe: dat is mijn ambitie. Uiteraard willen we dus ook in de deelgemeenten veilige en aangename fietsinfrastructuur. De fietsverbindingen naar het centrum, maar ook tussen de deelgemeenten, krijgen een stevige boost met het fietsroutenetwerk."

Rudy Coddens (sp.a)

"Jazeker! Investeren in fietsinfrastructuur is een essentieel element in onze mobiliteitsvisie voor heel Gent, vanzelfsprekend ook voor de deelgemeenten. Wij willen meer fietscomfort, meer goeie fietspaden en vooral ook: meer veiligheid voor fietsers, door bijvoorbeeld fietsverkeer en autoverkeer op kruispunten overal te scheiden."

Kleine buurtwinkels en ondernemers vragen om vlotte bereikbaarheid in het centrum, maar ook in de deelgemeenten.  Beeld Eric de Mildt
Kleine buurtwinkels en ondernemers vragen om vlotte bereikbaarheid in het centrum, maar ook in de deelgemeenten.Beeld Eric de Mildt

VRAAG 7: “Ik zie de laatste jaren veel kleine buurtwinkels verdwijnen in Gent. Zien jullie oplossingen om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor die winkels?” (Kristel)

Mieke Van Hecke (CD&V)

"Handelszaken moeten vlot bereikbaar zijn, de fiscale druk mag ondernemerschap niet in de weg staan, stedelijke dienstverlening moet vlot en proactief werken, en er moet voldoende en betaalbare handelsruimte zijn. Ook lokaal consumeren verdient een stevige duw in de rug. We stimuleren Gentenaars om producten bij lokale zaken te kopen, vanuit hun beroemde fierheid over hun stad. Ook getrouwheidskaarten, geschenkbonnen en lokale munten kunnen hier helpen. Als stedelijke overheid kopen we zo veel mogelijk bij lokale handelaars aan."

Tom De Meester (PVDA)

"Veel buurtwinkels gaan overkop door de hoge huurprijzen, dus willen we transparante richthuurprijzen, gebaseerd op objectieve criteria. Het stadsbestuur moet ook inzetten op leefbare woonwijken buiten het stadscentrum, met eigen buurtwinkels. Door gratis openbaar vervoer maken we winkels vlotter bereikbaar. We zorgen ook voor een publieke service van ecologisch transport om ‘de laatste kilometers’ tussen groothandelaar en winkelier te overbruggen."

Anneleen Van Bossuyt (N-VA)

"Gent is een bruisend commercieel centrum en moet dat ook blijven. Ook in de deelgemeenten moeten winkelbuurten vlot bereikbaar zijn. Dus zorgen we voor vlotte auto-bereikbaarheid en voor betaalbare parkeergelegenheid. Via promotieacties moedigen we mensen aan om te winkelen bij de lokale kleinhandel. We behouden ook de subsidies voor het verfraaien van handelspanden en we ondersteunen handelaars die willen inzetten op e-commerce en deeleconomie."

Johan Deckmyn (Vlaams Belang)

"Een aantrekkelijkere binnenstad is ook een toegankelijke binnenstad. Op dat vlak is het circulatieplan niet echt een pluspunt te noemen. Het beleid moet ook toezien op een gezond evenwicht tussen grote (baan-)winkels en kleine buurtwinkels."

Mathias De Clercq (Open Vld)

"De laatste jaren komen buurtwinkels terug, vaak onder de vorm van kleinere buurtsupermarkten met zelfstandige uitbaters. We merken dat authentieke winkels met een uniek aanbod het bijzonder goed doen in de binnenstad. Via een buurtwinkelindex houden we bij in welke wijken er vraag is naar een bijkomend aanbod. Zo oriënteren we ondernemers die een nieuwe zaak willen starten specifiek naar deze buurten."

Elke Decruynaere (Groen)

"Het aantal winkels in Gent daalt inderdaad, maar de winkelvloeroppervlakte stijgt, dus het verhaal is genuanceerd. Natuurlijk zijn lokale economie en handel belangrijk voor Gent. Met een eigen stadsmunt promoten we lokale handelaars. Zo stimuleren we dat mensen om dichtbij boodschappen te doen in plaats van veraf of online. Achterhaalde winkelconcepten, zoals het outletcentrum op The Loop, hebben we vanuit Groen nooit gesteund. Duurzame buurtwinkels geven veel meer kansen aan de stad en haar leefbaarheid."

Rudy Coddens (sp.a)

"Laat u niets wijsmaken: het gaat goed met de lokale economie in Gent. Er zijn veel starters, minder faillissementen, weinig leegstand. Ons centrum is absoluut nog aantrekkelijk voor bezoekers en voor handelszaken. We stimuleren buurtwinkels om hun assortiment op een breed doelpubliek te richten, ook in de deelgemeenten. Ook mensen die moeilijker te been zijn, moeten op eigen kracht hun inkopen kunnen doen in de eigen buurt."

null Beeld Eric de Mildt
Beeld Eric de Mildt
Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234