Donderdag 01/12/2022

FAQ de verkiezingen

FAQ milieu: van sluikstorters tot het viaduct, dit zijn de Gentse lijsttrekkers van plan

null Beeld James Arthur
Beeld James Arthur

Wat u graag wou vragen aan de lijsttrekkers van Gent? Een oplossing voor al dat zwerfvuil op uw stoep, liet u weten. En wat gaat er gebeuren om de luchtkwaliteit te verbeteren? We verzamelden uw frequently asked questions en lieten ze beantwoorden door elke lijsttrekker. Hun antwoorden leest u hier.

Redactie
Overvolle vuilnisbakken op de Graslei. Zwerfvuil is één van de grootste frustraties bij de Gentenaren. Beeld Gianni Barbieux
Overvolle vuilnisbakken op de Graslei. Zwerfvuil is één van de grootste frustraties bij de Gentenaren.Beeld Gianni Barbieux

VRAAG 1: “Langs alle wegen, fietspaden en straten is er steeds zwerfvuil te vinden, vooral na studentenfuiven. Wat zal hier aan gedaan worden?” (Katrien)

Mieke Van Hecke (CD&V)

"Doelgroepgerichte sensibiliseringsacties, onder meer naar studenten, moeten bijdragen tot een verandering in de mentaliteit. Daarnaast verkleinen we de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd, zoals herbruikbare bekers op evenementen te verplichten. We maken strikte afspraken met organisatoren en laten hen de factuur voor de opruiming betalen als ze die niet naleven. Ook controles door stewards, gemeenschapswachten en politie zijn noodzakelijk om de problematiek tegen te gaan."

Tom De Meester (PVDA)

"Zwerfvuil moet je snel opruimen en daar heb je personeel voor nodig. Wij pleiten voor meer geel op straat en bouwen IVAGO verder uit tot een performant afvalbedrijf. We geven iedereen toegang tot de containerparken en organiseren vier gratis ophaalrondes van grofvuil per jaar. We zetten de populaire huisvuilophalers van IVAGO in voor sensibiliseringscampagnes in scholen, vanaf de kleuterklas. En we verplichten het gebruik van herbruikbare bekers bij evenementen."

Johan Deckmyn (Vlaams Belang)

"Het is niet vooral na studentenfuiven dat er meer zwerfvuil te vinden is, ook op andere plaatsen is er vaak overlast door sluikstorten. Indien preventie en sensibilisering niet meer helpt, moeten we durven optreden en GAS-boetes uitschrijven. Extra camera’s op bepaalde'hotspots' kunnen ook helpen."

Mathias De Clercq (Open Vld)

"Enerzijds door meer en grotere vuilnisbakken te plaatsen waar nodig, anderzijds door de controle en boetes op te drijven. Zo willen we met justitie bekijken hoe we sluikstorters een taakstraf kunnen opleggen bij IVAGO. We willen ook statiegeld invoeren op blikjes en petflessen, in overleg met de Vlaamse regering."

Anneleen Van Bossuyt (N-VA)

"Op piekmomenten kunnen we bijvoorbeeld jobstudenten inzetten om zwerfvuil op te kuisen. We investeren ook in meer ‘slimme’ vuilnisbakken. Maar we willen ook inzetten op handhaving, want nu komen vervuilers er veel te makkelijk mee weg. We zetten een pak meer mobiele toezichtscamera’s in en we verhogen de boetes en doorgerekende opruimkosten."

Elke Decruynaere (Groen)

"Zwerfvuil is een hardnekkig probleem, zeker niet alleen een zaak van studenten. De beste oplossing is het te voorkomen, en wel door een snelle invoering van statiegeld voor blikjes en flesjes. Ook herbruikbare bekers in plaats van wegwerpbekers maken een belangrijk verschil. Wat toch nog op de grond belandt, moet snel opgeruimd worden. Gent werd de voorbije jaren steeds properder, die trend moeten we absoluut aanhouden."

Rudy Coddens (sp.a)

"Laat mij duidelijk zijn: sluikstorten en zwerfvuil zijn onaanvaardbaar. Er is eerst en vooral een mentaliteitswijziging nodig bij de vervuilers, daar werken we aan met preventiecampagnes. Ondertussen zorgen we voor voldoende en 'slimme' vuilnisbakken, een efficiënte ophaling van gemelde sluikstorten en een overlastteam. Natuurlijk willen we sluikstorters ook bestraffen. Daarvoor zetten we alle wettelijke middelen in, gaande van het doorzoeken van vuil om de identiteit van de storter te achterhalen, heterdaadvattingen en cameratoezicht."

Door een staking van Ivago stond veel huisafval dagenlang op straat. Maar ook zonder staking ligt er dikwijls zwerfvuil op de Gentse straten. Beeld Eric de Mildt
Door een staking van Ivago stond veel huisafval dagenlang op straat. Maar ook zonder staking ligt er dikwijls zwerfvuil op de Gentse straten.Beeld Eric de Mildt

VRAAG 2: “Kan een ondertunneling van het viaduct in Gentbrugge (E17) ernstig overwogen worden?” (Luc)

Mieke Van Hecke (CD&V)

"Jazeker. CD&V wil de E17 intunnelen van Zwijnaarde tot Destelbergen, want de stad kan zich hier nu niet planmatig ontwikkelen. De vrijgekomen ruimte willen we optimaal benutten voor duurzame stadsontwikkeling, met ruimte voor wonen, bedrijvigheid en natuur. Tegenover de kostprijs van de intunneling staan – naast de enorme winsten op het vlak van leefbaarheid – inkomsten uit de ontwikkeling van de nieuwe gronden die vrijkomen."

Tom De Meester (PVDA)

"Ja, de PVDA is een grote voorstander van de volledige ondertunneling van het E17-viaduct in Gentbrugge, van het klaverblad van Destelbergen tot de aansluiting op de E40 in Zwijnaarde. Zo worden de Gentbrugse Meersen één groot stiltegebied met natuur en speelgroen. In Gentbrugge en Zwijnaarde voorzien we publieke huisvesting op het oude E17-tracé."

Johan Deckmyn (Vlaams Belang)

"Uiteraard kan dit overwogen worden, maar dit zal niet evident zijn. Niet alleen omwille van de kostprijs, maar ook omwille van hoe de strook waar dit gebeurt zal (her-)ingericht worden."

Mathias De Clercq (Open Vld)

"Ja, van knooppunt Destelbergen tot voorbij knooppunt Zwijnaarde. Dit maakt vele honderden hectaren vrij voor natuur, woningen, bedrijvigheid en sportvoorzieningen. Dit laat ook toe om de ondertunneling betaalbaar te houden."

Anneleen Van Bossuyt (N-VA)

"Ja. Het viaduct wordt in 2020 door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer gerenoveerd. Om het huidige viaduct te vervangen, zullen verschillende alternatieven (o.a. ondertunneling, overkapping of (gedeeltelijke) omlegging naar de R4) worden onderzocht. We willen de voegen aanpakken om de ‘kaduk’ weg te werken. Er komen ook nieuwe en betere geluidsschermen."

Elke Decruynaere (Groen)

"Het viaduct in Gentbrugge (E17) is echt niet meer van deze tijd. De hinder is voor buurtbewoners niet te harden. Ondertunneling is zeker één van de mogelijkheden. Dan komt boven die tunnel ruimte voor een aangename en groene woonomgeving."

Rudy Coddens (sp.a)

"Absoluut! Het vele verkeer op dat viaduct is nefast voor de leefbaarheid in die buurt. Geluidsoverlast, luchtvervuiling, de lelijke betonnen infrastructuur die de wijk doormidden snijdt… We willen daarom dat zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van een ondertunneling."

null Beeld Wannes Nimmegeers
Beeld Wannes Nimmegeers

VRAAG 3: “Als de lage-emissiezone (LEZ) ingevoerd zou worden in Gent, hoe willen jullie de bewoners van Gent met een oudere auto dan compenseren?” (Aurèle)

Mieke Van Hecke (CD&V)

"Wij willen de LEZ eerst binnen de stadsring invoeren, evalueren en eventueel bijsturen. Daarna willen we de LEZ invoeren over heel Gent, met uitzondering van het hoofdwegennet (E40/E17/R4), maar met inbegrip van de R40. Bewoners met een oudere auto kunnen aanspraak maken op een slooppremie. We willen hen ook een abonnement voor openbaar vervoer aanbieden en/of een tegemoetkoming in de aankoop van een (elektrische) nieuwe wagen."

Tom De Meester (PVDA)

"De invoering van de LEZ moet gepaard gaan met sociale begeleidingsmaatregelen voor wie zich geen nieuwe wagen kan veroorloven. Naast een slooppremie voorzien we voor bescheiden inkomens bijkomende financiële ondersteuning: een jaarabonnement voor De Lijn, subsidie voor een elektrische twee- of driewieler, en een financiële tegemoetkoming voor wie in een autodeelsysteem stapt."

Johan Deckmyn (Vlaams Belang)

"Wij hebben altijd gezegd dat de invoering van een LEZ nefast zou zijn voor Gentenaars met een ouder type wagen. Meestal zijn dat inwoners met minder middelen, die niet zomaar een nieuwe wagen kunnen kopen. We moeten dus een regeling uitwerken die hieraan tegemoet komt. Hoe dat gebeurt, is me om het even. Als het maar gebeurt."

Mathias De Clercq (Open Vld)

"Door de invoering van de LEZ lang op voorhand aan te kondigen, kunnen mensen op tijd uitkijken naar een alternatief. Via een slooppremie, een tegemoetkoming in het abonnement voor autodelen en een abonnement voor het openbaar vervoer, stimuleren we hen een toekomstgerichte keuze te maken. We willen de LEZ uitbreiden naar alle woongebieden binnen de R40 en naar het havengebied."

Anneleen Van Bossuyt (N-VA)

"De overgangsperiode voor het invoeren van een LEZ moet voldoende lang zijn zodat mensen zich erop kunnen voorbereiden. In Antwerpen zijn goede resultaten bekomen door samenwerking tussen het stadsbestuur en de autosector, die klanten interessante formules hebben kunnen aanbieden."

Elke Decruynaere (Groen)

"De LEZ komt er pas vanaf 1 januari 2020, zodat iedereen zich goed kan voorbereiden. We voorzien in subsidies om het openbaar vervoer, autodelen of elektrische fietsen financieel te ondersteunen. Voor mensen met een oude auto die in de LEZ wonen, is er een slooppremie voorzien tot duizend euro per auto. Voor mensen met een beperkt inkomen en een beperkte mobiliteit zijn er goedkope taxicheques."

Rudy Coddens (sp.a)

"Wie zijn oude, vervuilende auto laat vernietigen, krijgt een ‘slooppremie’ van de stad: 750 euro voor benzinevoertuigen en 1.000 euro voor dieselvoertuigen. Met dat geld kan je een abonnement op het openbaar vervoer, een fiets of een ‘propere’ wagen kopen. Ik wil ook een actieplan om de vervoersarmoede aan te pakken. Het openbaar vervoer blijft gratis voor jongeren tot 15 jaar, we stimuleren autodelen en we maken een toegankelijke tool om iedereen wegwijs te maken in het aangepaste vervoersaanbod."

De fly-over naar Gent-centrum. Beeld Foto WN
De fly-over naar Gent-centrum.Beeld Foto WN

VRAAG 4: “Wat zijn jullie van plan om te doen met de fly-over?” (Jan)

Mieke Van Hecke (CD&V)

"Wij beschouwen de B401 binnen de ruimere problematiek van de E17. Die willen we op langere termijn intunnelen van Zwijnaarde tot Destelbergen. Ook de B401 wordt dan een tunnel, met aantakking op de R40 en een rechtstreekse inrit naar de parking Zuid. Zo wordt het Zuidpark verlengd tot een groot stadspark."

Tom De Meester (PVDA)

"We slopen de fly-over en behouden de ondergrondse parking aan het Zuid en de parkeertoren in Ledeberg voor bewonersparkeren. Ander autoverkeer leiden we af naar grote P&R-parkings aan de stadsrand. We laten het Zuidpark integraal hertekenen door jongeren uit Gentse scholen en creëren zo een groene long."

Johan Deckmyn (Vlaams Belang)

"In 2014 werd al meer dan 7 miljoen geïnvesteerd in de fly-over. Voor ons is de afbraak zeker geen prioriteit. De herinrichting van de site zou nog veel meer kosten. Dat geld kunnen we beter investeren in betaalbare (sociale) woningen."

Mathias De Clercq (Open Vld)

"De fly-over willen we vervangen door een tunnel, die rechtstreeks toegang geeft tot de parking Zuid. Die willen we uitbreiden met 1.000 plaatsen zodat bezoekers hun wagen meteen kwijt kunnen, zonder rondjes te moeten rijden in het centrum. Als we het Zuidpark uitbreiden tot aan Ledeberg, krijgt Gent een groot Central Park."

Anneleen Van Bossuyt (N-VA)

"De B401 afbreken is geen prioriteit. Het geld dat daarvoor nodig is, kan veel beter gebruikt worden om gevaarlijke (kruis)punten aan te pakken en de verkeersveiligheid te verbeteren. We willen een langetermijnmobiliteitsplan voor Gent opstellen, samen met de Vlaamse overheid."

Elke Decruynaere (Groen)

"De definitieve toekomst bepalen we samen met de Gentenaars. Ik vind dat de B401 niet meer moet dienen voor auto- en vrachtverkeer en dat de toekomstplannen meer groene ruimte moeten voorzien. Er is veel mogelijk, maar wellicht moet minstens een deel van de fly-over sneuvelen."

Rudy Coddens (sp.a)

"Wat mij betreft: afbreken. Vanaf de parkeertoren in Ledeberg kan men met het openbaar vervoer tot in de stad. Het Zuidpark kan dan uitgebreid worden tot daar, en er komt extra ruimte voor woningen. Zo worden de stadsdelen die door de fly-over van elkaar zijn afgesneden, opnieuw verbonden."

Een zonneklopper op het Veermanplein. De Gentenaars vragen hun lijsttrekkers om meer groene ruimte te voorzien in de stad. Beeld BAS BOGAERTS
Een zonneklopper op het Veermanplein. De Gentenaars vragen hun lijsttrekkers om meer groene ruimte te voorzien in de stad.Beeld BAS BOGAERTS

VRAAG 5: “Is er een plan om – gezien de hoge luchtvervuiling – in ruimte te voorzien voor groene longen en meer bomen?” (Bram)

Mieke Van Hecke (CD&V)

"CD&V wil op alle niveaus inzetten op vergroening van de stad, bijvoorbeeld via groenpolen, (buurt)parken, geveltuintjes en groendaken. We maken een actieplan om wijkparken aan te leggen in dichtbebouwde gebieden. We willen ook in elke wijk een ‘wijkbos’ aanleggen. Zo zorgen we voor een betere luchtkwaliteit en meer biodiversiteit en creëren we speel- en ontmoetingsplekken voor de buurt."

Tom De Meester (PVDA)

"We moeten waardevol groen beschermen en de groene longen rond de stad uitbreiden. Samen met Natuurpunt pleiten we voor dubbel zoveel aankoopbudget voor natuurgebieden. Bouwbedrijven en projectontwikkelaars die groene ruimte in beslag nemen, zouden een bijdrage in een 'onthardingsfonds' moeten storten. Met dit fonds kunnen we elders in de stad ruimte vergroenen."

Johan Deckmyn (Vlaams Belang)

"Indien mogelijk kan dit zeker. Er moet gestreefd worden naar een gezond evenwicht tussen groen en bebouwing. In sommige Gentse wijken is dat al makkelijker dan in andere…"

Mathias De Clercq (Open Vld)

"We willen meer groen en water op pleinen en in straten. De groenpolen beginnen intussen vorm te krijgen. Bij de heraanleg van pleinen willen we in grote ondergrondse buffertanks voorzien om regenwater op te vangen. Met ons actieplan ‘Stadslucht maakt vrij’ willen we de luchtkwaliteit verbeteren, vooral in schoolomgevingen."

Anneleen Van Bossuyt (N-VA)

"Bij de heraanleg van pleinen heeft dit stadsbestuur voorrang gegeven aan ruimte voor evenementen. Wij willen op de pleinen meer groen, meer zitbanken, meer water. Waar mogelijk willen we de Gentse parken uitbreiden, opwaarderen en beter onderhouden. Van het verwaarloosde Citadelpark maken we een bruisend Gents Central Park. We investeren ook in de grote groenpolen aan de stadsrand."

Elke Decruynaere (Groen)

"Absoluut. Elke inwoner moet binnen een straal van 400 meter rond zijn woning een park van minstens 1 hectare hebben. We versterken ook onze vijf groenpolen rond de stad. Tegen 2024 moeten er in Gent 1.000 extra straatbomen staan en 4.000 nieuwe geveltuintjes. Waardevolle natuur krijgt bovendien extra bescherming."

Rudy Coddens (sp.a)

"Er is al veel nieuw groen aangelegd de afgelopen zes jaar, wel 475 voetbalvelden! Wij willen dat iedereen zicht heeft op een boom vanuit zijn of haar huis, een park heeft op wandelafstand en een ‘groenpool’ op fietsafstand. Bij de aanleg van nieuwe straten moet er zoveel mogelijk groen komen. Ook in andere straten willen we 1.000 nieuwe bomen planten."

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234