Vrijdag 02/06/2023

FAQ De verkiezingen

FAQ gelijke kansen: Antwerpse lijsttrekkers over daklozenopvang, betaalbaar wonen en eerlijk onderwijs

Slachthuiswijk. Beeld Tim Dirven
Slachthuiswijk.Beeld Tim Dirven

"Antwerpen moet weer een stad zijn waar iedereen zich thuis kan voelen", klonk het de voorbije weken meermaals in onze mailbox. Na onze oproep stuurde u ons massaal vragen over wat u bezighoudt met betrekking tot uw stad. We verzamelden de frequently asked questions en legden ze voor aan de Antwerpse lijsttrekkers. Hun antwoorden inzake gelijke kansen leest u hier.

Redactie
null Beeld Wouter Van Vooren
Beeld Wouter Van Vooren

VRAAG 1: "Vooral in de rand van Antwerpen zien we vaak dat er geen opvang is voor daklozen zonder band met de stad. Wat zullen jullie doen om die mensen te helpen?" (Michelle)

Bart De Wever (N-VA)

"Een aantoonbare band met de stad is een voorwaarde, net omdat andere steden en gemeenten de neiging hebben om daklozen naar Antwerpen door te verwijzen. Dat is oneerlijk en onredelijk.

"In 2017 nog openden we het zorghostel waar in een eerste fase 22 daklozen met chronische verslavings- en andere ernstige problemen gehuisvest worden. Zo kunnen we dakloze Antwerpenaren niet alleen beter helpen, we zorgen er ook door dat de straatoverlast vermindert."

Jinnih Beels (sp.a)

"We willen dak- en thuislozen intensief begeleiden naar een structurele oplossing: een dak boven het hoofd. We willen kwaliteitsvolle, betaalbare, toegankelijke preventieve en curatieve gezondheidszorg op maat garanderen. Tegen 2030 willen we 10.000 extra sociale woningen bouwen."

Kris Peeters (CD&V)

"We blijven investeren in voldoende opvangplaatsen voor alle dak- en thuislozen. We kiezen voor een kwaliteitsvolle opvang zowel overdag als ‘s nachts, het hele jaar door. Hiervoor werkt de stad nauw samen met de sociale organisaties en het middenveld. We bouwen het proefproject ‘Housing First’ uit zodat chronische daklozen eerst een woonst hebben en dan passende zorg krijgen."

Philippe De Backer (Open Vld)

"Daklozen zonder binding met de stad worden opgevangen en nadien doorverwezen naar het verantwoordelijke OCMW van hun gemeente. Samen met onze partnerorganisaties zorgen we ervoor dat iedereen begeleiding op maat krijgt en dat mensen weer op hun eigen benen kunnen staan."

Wouter Van Besien (Groen)

"Groen kiest voluit voor ‘housing first’. Dit houdt in dat langdurig daklozen rechtstreeks een eigen woonst kunnen betrekken, gecombineerd met intensieve begeleiding op maat. Omdat vele thuislozen niet alleen een huisvestingsprobleem hebben maar een brede waaier aan welzijnsproblemen, breiden we het aanbod aan preventieve woonbegeleiding voor volwassenen uit."

Peter Mertens (PVDA)

"Zonder een structurele aanpak is het dweilen met de kraan open. We moeten werk maken van degelijke jobs, betaalbare woningen en toegankelijke gezondheidszorg. Daar worden de mensen én de stad sterker van.

"Daarnaast willen we een uitbreiding van de noodopvang voor dak- en thuislozen die zonder voorwaarden of drempel toegankelijk is, ook overdag. Wie daar aanklopt, moet binnen drie maanden toegang krijgen tot een woning via het ‘housing first’-principe, volgens onderzoek de efficiëntste en meest kosteneffectieve manier om dakloosheid te bestrijden."

Filip Dewinter (Vlaams Belang)

"Ook in de rand zou er voldoende opvang voor daklozen moeten worden voorzien. Via de massa-immigratie komen er echter alleen maar daklozen en hulpbehoevenden bij. Dit probleem kan dus niet structureel worden opgelost zonder eerst de immigratiekraan dicht te draaien."

null Beeld Eric de Mildt
Beeld Eric de Mildt

VRAAG 2: "Gaan er nog betaalbare woningen zijn voor alleenstaanden in Antwerpen?" (Leen)

Bart De Wever (N-VA)

"Nergens wordt zoveel gebouwd als in Antwerpen, met als doel om wonen in onze stad betaalbaar te houden. Onze nieuwe wijken verzoenen betaalbaarheid met duurzaamheid en open ruimte, onder meer door slimme verdichting.

"Door samen te werken met private ondernemers, door ons eigen vastgoed slim op de markt te brengen en door in te zetten op nieuwe woonvormen zoals co-housing en het Antwerps Woonmodel kunnen we betaalbaar wonen blijven aanbieden aan alleenstaanden."

Jinnih Beels (sp.a)

"Wij willen met stadsmiddelen voor een gepast aanbod zorgen voor de kwetsbare 'net niet'-groep. Zo willen we buurtgebonden huurrichtprijzen invoeren met aanmoedigingsmaatregelen voor eigenaars.

"Wij willen de weinig gebruikte huursubsidie beter bekend maken door huurders via woonkantoren te laten begeleiden. Die kantoren groeien zo uit tot woonrechtenkantoren of woonmaatschappijen, die huurders ook naar andere dienstverlening kunnen verwijzen."

Kris Peeters (CD&V)

"We willen mensen met een beperkt inkomen voorrang geven bij de aankoop van voormalige sociale woningen die gerenoveerd moeten worden. We willen via ‘Community Land Trusts’ erfpachtgronden ter beschikking stellen. De grond blijft eigendom van de Stad en bewoners kopen alleen de ‘bakstenen’.

"CD&V wil de kloof tussen huurder en verhuurder dichten door meer zekerheid te bieden aan de verhuurder in ruil voor een gematigde huurprijs"

Philippe de Backer (Open Vld)

"Gemengd wonen is betaalbaar wonen. Kleine en grote gezinsappartementen en sociale woningen combineren met veel open ruimte is de toekomst. Dat betekent ook hoger bouwen waar het kan.

"Met de liberale lagere grondlasten zorgen we ervoor dat ook in vergeten buurten opnieuw geïnvesteerd wordt. Bestemmingswijzigingen moeten bovendien eenvoudiger worden: een winkel of café moeten woonruimte kunnen worden en andersom. Verloederde huizen pakken we aan en Huisjesmelkers gaan er onverbiddelijk uit."

Wouter Van Besien (Groen)

"Bij de grote stadsontwikkelingsprojecten voorzien we een goede mix van woningen en zorgen we ervoor dat twee derde ervan betaalbaar is. Dat willen we bereiken met richthuurprijzen en door in te zetten op co-housing en meer sociale woningen.

"De stad zal ook verwaarloosde gebouwen kopen, knapt ze op, en brengt ze aan betaalbare prijzen terug op de markt. Ten slotte wil Groen ook de huisjesmelkers de stad uit."

Peter Mertens (PVDA)

"We pleiten voor de oprichting van een stedelijke wooncoöperatie die zelf instaat voor de bouw en renovatie van betaalbare woningen. Investeren in een goede woning betaalt zich dubbel en dik terug. We willen een stad met voldoende woningen van goede kwaliteit, een verdubbeling van het aantal sociale woningen en een nultolerantie op leegstand.

"Wonen zou een basispijler van een stedelijk beleid moeten zijn. Maar dat is niet zo. Vandaag woedt een wooncrisis in Antwerpen. Het stadsbestuur steekt de kop in het zand en is vooral bezorgd om de winstmarges van projectontwikkelaars."

Filip Dewinter (Vlaams Belang)

"Betaalbare woningen voor zowel alleenstaanden als gezinnen zijn voor ons een prioriteit. Het Vlaams Belang legt de focus evenwel op de witte stadsvlucht, die we een halt willen toeroepen door jonge autochtone gezinnen in de stad geen kadastraal inkomen meer te laten betalen en door hen een woonpremie te geven wanneer ze verhuizen naar de stad (namelijk 2500 euro voor het inrichten van hun woning)."

null Beeld Yann Bertrand
Beeld Yann Bertrand

VRAAG 3: “Welke maatregelen moeten genomen worden om te zorgen dat alle Antwerpse jongeren degelijk onderwijs krijgen en dat hun potentieel ten volle benut wordt? Kortom: hoe denkt u de sociale ongelijkheid binnen het onderwijs te verkleinen?” (Nikolaj)

Bart De Wever (N-VA)

"We hebben meer dan dubbel zoveel geïnvesteerd in onderwijs als de vorige bestuursploeg, van 70 miljoen naar 170 miljoen euro. Dat ritme moeten we aanhouden.

"Als we iedereen kansen willen geven moeten we meer inzetten op kennis van het Nederlands. Daarom willen we kleuters in gezinnen met leerachterstand of gebrekkige kennis van het Nederlands verplicht naar de kleuterschool sturen."

Jinnih Beels (sp.a)

"Rechtvaardige scholen hebben geen financiële drempels, leggen de lat hoog, besteden aandacht aan het individu, kennen een gezonde sociale mix, maken geen onderscheid naar sociale en culturele afkomst en zijn milieuvriendelijk.

"In Antwerpen staan er vierduizend vacatures open, dolen vijfduizend jongeren doelloos op straat rond en halen we onze bouwvakkers uit Oost-Europa. We moeten een droomplan voor onze jeugd hebben. De waardigheid van de beroeps- en technische opleidingen moet worden hersteld en afgestudeerde jongeren willen we naar de arbeidsmarkt begeleiden."

Kris Peeters (CD&V)

"Samen met Kind en Gezin willen we ouders aanmoedigen om hun kinderen naar de kleuterklas te sturen. We zijn ook voorstander van een centraal aanmeldingssysteem waarbij de ouders een maximale vrijheid hebben in de keuze van de school.

"We letten erop dat in elke school een goede sociale mix bestaat. Eenmaal op school, willen we ouders zoveel mogelijk betrekken tijdens frequente, laagdrempelige contactmomenten.Verder willen we met constructieve initiatieven schooluitval tegengaan."

Philippe De Backer (Open Vld)

"Door elke kleuter vanaf tweeënhalf op school te krijgen en basisvaardigheden Nederlands te leren, start elk kind gelijk aan de meet. We willen nog meer schoolbanken en meer aandacht voor talenten in alle wijken. Als een voetbalclub talenten kan scouten in vergeten wijken, verlang ik dat de universiteiten en hogescholen dit ook kunnen."

Wouter Van Besien (Groen)

"We nemen initiatieven om meer kleuters naar de school te krijgen. De klassen in de lagere school verkleinen we. Via een ‘brede eerste graad’ van het middelbaar onderwijs zorgen we ervoor dat leerlingen in een richting terechtkomen die echt bij hen past.

"Alle financiële barrières worden weggewerkt. Zo bieden we ook goedkope computers en internettarieven aan indien die nodig zijn voor de opleiding.

"Meertaligheid is een geweldige troef. Groen zorgt dus voor praktijkgericht talenonderwijs reeds vanaf de kleuterschool.

"Wanneer een klassiek diploma niet haalbaar blijkt, zorgen we voor officiële attesten voor de competenties en de talenten van de jongeren."

Peter Mertens (PVDA)

"Onderwijs is een gemeenschapsbevoegdheid, dus de stad moet volgens ons op drie gebieden aandringen bij de Vlaamse overheid. Ten eerste willen we kleuter-, lager en secundair onderwijs volledig kosteloos maken, zoals in onze Grondwet voorzien is.

"Ten tweede willen we de ongelijkheid wegwerken door het uitstellen van de studiekeuze tot 16 jaar. De vroegtijdige opsplitsing in hiërarchische studierichtingen werkt de sociale selectie immers in de hand. Ten slotte willen we kleinere klassen van maximum 15 leerlingen tot het tweede leerjaar, daarna 20."

Filip Dewinter (Vlaams Belang)

"Het Vlaams Belang stelt voor om aparte inburgeringsscholen in te richten voor vreemdelingen en allochtonen. Ook moet de vrije schoolkeuze gegarandeerd worden. Dat betekent dat het zogenaamde GOK-decreet moet worden afgeschaft."

null Beeld Joris Casaer
Beeld Joris Casaer

VRAAG 4: “Wat zijn jullie plannen om van Antwerpen opnieuw een inclusieve stad te maken waar iedereen zich thuis voelt? Een stad voor jongeren en ouderen, crea- en conservatievelingen, oud- en nieuwkomers,...” (Ward)

Bart De Wever (N-VA)

"We onderlijnen het belang van het Nederlands, onze gemeenschapstaal, en het vragen van iedereen respect voor onze gedeelde waarden en vrijheden. Dát is de lijm van onze samenleving. Wij kijken niet naar de herkomst of persoonlijke overtuiging van mensen, maar nodigen iedereen uit om deel te nemen aan onze stadsgemeenschap die onze waarden onderschrijft."

Jinnih Beels (sp.a)

"Niets werkt zo ontwrichtend in de stad als mensen ongelijk behandelen. Gelijke toegang tot onderwijs en economie behoort voor ons tot het hart van een rechtvaardige stad. We willen een stevig sociaal beleid voor álle inwoners uitstippelen zodat iedereen de instrumenten krijgt om een gelukkig leven te kunnen leiden."

Kris Peeters (CD&V)

"We houden vast aan een nultolerantiebeleid inzake discriminatie op de werkvloer en willen daarbij bedrijven begeleiden en samenwerken met de sociale inspectie.

"CD&V wil meer ambitie tonen met de ondersteuning van buurtverenigingen en stadsmakers. Dit doormiddel van meer financiële en materiële ondersteuning en meer collectieve straatmomenten zoals de burendag of lentepoets. Elke nieuwe straatwerking krijgt een geprefinancierd startbudget. Het stadsbestuur stelt ook gratis binnenruimtes ter beschikking.

"We ondersteunen buren die buren helpen. We willen hiervoor één gecentraliseerde stedelijke hulplijn voor voorzien."

Philippe De Backer (Open Vld)

"Iedereen moet zich een Antwerpenaar kunnen voelen. De enige voorwaarde is dat je jezelf houdt aan enkele basisregels die we delen. Hou je jezelf aan deze regels, dan ben je voor ons een Antwerpenaar. Zo kunnen we verder bouwen aan een warm Antwerpen waar we weer wat vriendelijker tegen elkaar zijn. Met een burgemeester die de toon zet."

Wouter Van Besien (Groen)

"Wanneer iedereen zichzelf mag zijn en wanneer we iedereen betrekken bij het stadsleven, zal iedereen zich ook goed voelen in onze stad.

"We zorgen voor een bruisend wijkleven en investeren in buurtwerkers en jeugdwelzijnswerkers. Culturele activiteiten brengen terug de fierheid in de stad. Nederlands is een bindmiddel in de stad, meertaligheid is tegelijkertijd ook een troef.

"Groen introduceert een strikt zero-discriminatiebeleid in Antwerpen. Iedereen moet evenveel kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Het hoofddoekenverbod bij de stadsdiensten en in het onderwijs wordt afgeschaft."

Peter Mertens (PVDA)

"Bewoners moeten centraal staan. Wij willen ‘leefbare wijken’ waar essentiële diensten aanwezig zijn, maar ook een aanbod voor jongeren, cultuur, senioren enzovoort. Buurtcomités worden er naar waarde geschat en wijkhuizen bieden er een laagdrempelige dienstverlening. Zo stimuleren we bruisende wijken waar iedereen zich goed in zijn of haar vel kan voelen."

Filip Dewinter (Vlaams Belang)

"Antwerpen is een van de meest inclusieve steden ter wereld. Wij zijn daar trots op. Voor sommige wijken geldt dat helaas ondertussen niet meer, denk aan Seefhoek, Stuivenberg of Dam. Daar domineert de islam en is het voor niet-moslims niet meer zo inclusief – zeker voor kortgerokte vrouwen, joden met keppel en homoseksuelen.

"Velen mijden die wijken of passen er hun kledij of gedrag aan. Wij vinden dat die wijken opnieuw veilig en vrij moeten worden door te de-islamiseren. Dat betekent: de moslimimmigratie stoppen en de islam niet meer beschouwen als een godsdienst die godsdienstvrijheid verdient."

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234