Zondag 05/02/2023

Lagere elektriciteitsfactuur, duurder bier, strengere regeling vervroegd pensioen: dit verandert vanaf nieuwjaar

null Beeld AP / Photonews
Beeld AP / Photonews

Nieuwe maand, nieuwe wetten. Een overzicht van wat er allemaal verandert op 1 januari.

Belga en Eigen berichtgeving

Vervroegd pensioen opnieuw wat strenger geregeld

Vervroegd op pensioen gaan wordt vanaf 1 januari 2018 opnieuw wat strenger geregeld. Voortaan zal de werknemer 63 jaar moeten zijn en 41 loopbaanjaren op de teller moeten hebben. Dit jaar was dat nog 62,5 jaar en 41 loopbaanjaren.

Er blijven wel nog uitzonderingen voor mensen met langere loopbanen. Vervroegd pensioen kan op 60 bij een loopbaan van 43 jaar en op 61 bij een loopbaan van 42 jaar. Die uitzonderingen zijn dezelfde als in 2017.

In 2019 worden de regels opnieuw wat strenger: vervroegd op pensioen gaan zal dan kunnen op 63 en na 42 loopbaanjaren.

Minimumpensioen bij loopbaan van 45 jaar omhoog

Op 1 januari 2018 zien mensen met een minimumpensioen die een volledige loopbaan van 45 jaar achter de rug hebben, hun pensioen met 0,7 procent stijgen. Voor een alleenstaande komt het minimumpensioen dan te liggen op 1.220,92 euro per maand, zo blijkt uit gegevens van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine.

null Beeld Thinkstock
Beeld Thinkstock

40 tot 45 euro meer loon door taxshift

De taxshift stuwt de lonen van alle werknemers in België vanaf 1 januari 1,5 procent tot 3 procent hoger. Per maand betekent dat een extra 40 à 45 euro, berekende HR-bedrijf SD Worx.

De regering-Michel voerde begin vorig jaar de taxshift in, met als doel meer jobs te creëren en werken aantrekkelijker te maken. Naast een daling van de werkgeversbijdragen kwam er ook een verhoging van het nettoloon. Een eerste deel maatregelen werd al begin 2016 van kracht, de rest volgt in 2018 en 2019. Concreet treedt met Nieuwjaar een wijziging van de personenbelasting in werking, die zichtbaar wordt in de bedrijfsvoorheffing. Ook op jaarbasis zullen werknemers dus minder belastingen betalen.

Een getrouwde werknemer zonder personen ten laste met een brutoloon van 2.000 euro per maand, houdt vanaf 1 januari 1.567,78 euro over, of 45,27 euro meer dan nu. Bij een brutoloon van 3.000 euro gaat het om 1.919,67 euro netto of 46,20 euro per maand meer. Iemand die 4.500 euro bruto verdient, houdt 46,85 euro meer over, tot 2.567,97 euro netto. Voor sommige categorieën werknemers zal het verschil nog groter zijn, door de loonindexering en/of de koopkrachtverhoging die de sociale partners overeenkwamen. Maar dat hangt dus af van het paritair comité waarin men tewerkgesteld is.

Daarnaast omvat de taxshift op 1 januari nog wijzigingen, zoals het verhogen van de forfaitaire beroepskosten, het afschaffen van het belastingtarief van 30 procent en het verhogen van de inkomensgrens om van de verhoogde belastingvrije som te genieten. Die maatregelen komen in principe iedereen ten goede, maar de lage lonen gaan er procentueel iets meer op vooruit, luidt het bij SD Worx. Op 1 januari 2019 volgt een laatste luik van de taxshift voor werknemers, met onder meer het verhogen van de fiscale werkbonus en de belastingvrije som.

null Beeld BELGA
Beeld BELGA

Elektriciteitsprijs lager door verlaagde energieheffing

De Vlaamse energieheffing, die in de plaats komt van de zogenaamde Turteltaks, daalt voor een gemiddeld Vlaams gezin in 2018 tot 9 euro per jaar. Een gezin met een gemiddeld verbruik zal voortaan 4 euro meer moeten betalen aan groenestroombijdrage. Daarnaast blijft er een beperkte energieheffing bestaan. Die zal niet langer 100 euro per gezin bedragen, maar 5 euro. 280.000 gezinnen met een sociaal tarief moeten geen heffing betalen. Samen met een lichte daling van de distributienettarieven zal dit leiden tot lagere elektriciteitsprijzen, verwacht energieregulator Vreg. Het vangnetmechanisme voor de elektriciteitsprijs verdwijnt wel eind 2017.

De distributienettarieven gaan licht omlaag voor stroom, met gemiddeld 17 euro per jaar voor gezinnen, en 212 euro voor kmo's. Voor de totale elektriciteitsfactuur gaat het daardoor om een daling. De enige onbekende is de prijs van de grondstof elektriciteit, maar het is onwaarschijnlijk dat die kostprijs zo zal stijgen dat ze de dalingen van de andere componenten zal teniet doen. Het gaat wel om gemiddelden. In de Westhoek (distributienetbeheerder Infrax West) en Limburg (Inter Energa) is er een lichte stijging van de distributienettarieven.

De daling van de distributienettarieven heeft ook gevolgen voor eigenaars van zonnepanelen: zij zullen iets meer overhouden aan hun installaties omdat het prosumententarief daalt. Het prosumententarief is wat eigenaars van zonnepanelen betalen voor het gebruik van het distributienet. Voor eigenaars met een terugdraaiende teller en met een standaardinstallatie van 4,2 kW en zonder nettoverbruik daalt het prosumententarief in 2018 gemiddeld van 436 naar 420 euro, aldus de Vreg.

Daarnaast wordt vanaf 1 januari ook het systeem van de energiescans bijgestuurd. Die aanpassing moet ervoor zorgen dat kwetsbare doelgroepen vaker van energieleverancier wisselen en eenvoudige energiebesparende ingrepen doen. Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Zo'n scan geeft informatie over welke soms eenvoudige ingrepen kunnen leiden tot een lagere energiefactuur. Voor mensen in een sociale huurwoning of een budgetmeter is zo'n scan gratis.

null Beeld thinkstock
Beeld thinkstock

Aardgas mogelijk iets duurder in 2018

Aardgas wordt in 2018 mogelijk iets duurder voor Vlaamse gezinnen en kmo's. Dat blijkt uit de distributienettarieven van energieregulator Vreg. De regulator verwacht wel dat de totale energiefactuur voor gezinnen zal dalen, omdat elektriciteit iets goedkoper uitvalt.

De distributienettarieven - de tarieven voor de aanleg en het onderhoud van de netwerken voor het vervoer van energie - gaan volgend jaar licht omhoog voor aardgas: met gemiddeld 6 euro per jaar voor de gezinnen en met met 14 euro per jaar voor de kmo's. Voor aardgas is de uitkomst op de totale factuur minder duidelijk. De distributienettarieven gaan wel licht omhoog, maar het is nog niet duidelijk hoeveel de pure aardgasprijs zal bedragen. Het gaat daarbij wel om gemiddelden.

null Beeld photo_news
Beeld photo_news

E-peil voor nieuwbouw verlaagt naar E40

Nieuwbouwwoningen waarvoor vanaf 1 januari in Vlaanderen een aanvraag ingediend wordt, moeten een E-peil hebben van 40 of lager. Voordien was dat E50. Het E-peil geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Het behalen van het E-peil is een van de EPB-eisen (energieprestatie en binnenklimaat) voor een nieuw gebouw. Daarnaast wordt ook het S-peil ingevoerd, dat het K-peil vervangt. Voor kantoor- en schoolgebouwen wordt het doel voor 2018 vastgelegd op E50, voor overheidsgebouwen ligt het E-peil vanaf 1 januari op E45.

In de berekening van het E-peil zullen warmtepompen en zonneboilers meer meetellen voor een lager cijfer. "Warmtepompen en zonneboilers zijn tot nu toe onterecht minder aantrekkelijk omdat ze onvoldoende verrekend werden in de EPB-scores. Dat zetten we recht", aldus minister van Energie Bart Tommelein. Het EPB wordt berekend aan de hand van de thermische isolatie, de ventilatie en de energieprestatie van een woning. Deze herberekening vormt een opstap naar de volledige herziening van de EPB-regelgeving, waaraan Tommelein werkt.

Het nieuw ingevoerde S-peil wordt gebruikt als indicator voor de isolatie- en ventilatiewaarde van een nieuwbouwwoning. S-peil staat voor schilpeil. Het komt in de plaats van het vroegere K-peil en de Netto Energie Behoefte (NEB). Volgens Tommelein maakt het S-peil een correctere berekening van de energie-efficiëntie van een nieuwbouwwoning mogelijk. De norm ligt op S31, en tegen 2021 wordt dat S28. Voor het E-peil wordt dat tegen 2021 E30 - de Vlaamse overheid wil dat elke nieuwbouw vanaf dan bijna energieneutraal is.

null Beeld Thinkstock
Beeld Thinkstock

Energielabel verplicht voor kachels

Het voor koelkasten of wasmachines al langer verplichte energielabel wordt op 1 januari ook ingevoerd voor kachels, zoals hout- en pelletkachels. Dan treedt een Europese verordening in werking. Het label geeft aan hoe energie-efficiënt een kachel is. Winkeliers die deze kachels verkopen, moeten zowel in de showroom als online een energielabel presenteren.

Bij het berekenen van de index wordt rekening gehouden met parameters, zoals energetisch rendement, type brandstof (voor pelletkachels: klasse A tot A++, houtkachels: klasse B tot A+, gastoestellen en kolenkachels: klasse D tot A, open haarden: klasse G tot E), energiebesparende functies, eventueel elektriciteitsverbruik en de aanwezigheid van een permanente waakvlam. Onderaan het label wordt de directe of indirecte warmteafgifte in kW aangeduid.

null Beeld Thinkstock
Beeld Thinkstock

Omgevingsvergunning vervangt stedenbouwkundige en milieuvergunning

De nieuwe omgevingsvergunning vervangt vanaf 1 januari in heel Vlaanderen de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. In een handvol gemeenten is de nieuwe procedure al van kracht, maar op 1 januari volgt de rest van Vlaanderen. De werken waarvoor een vergunning nodig is, blijven dezelfde.

Al sinds begin 2017 moeten de aanvragen verplicht digitaal gebeuren, maar met het platform waarop dat moest gebeuren waren in de eerste helft van 2017 verschillende problemen. In het Vlaams parlement erkende minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) dat er problemen zijn met dit systeem, maar die hebben volgens haar te maken met de "enorme piek" in het aantal dossiers. Het nieuwe systeem van het digitale omgevingsloket, dat dus op 1 januari start, zal volgens de minister dergelijke pieken wel kunnen verwerken. Het heeft volgens Schauvliege "stresstests" doorstaan en zou voldoende robuust moeten zijn om grote pieken op te vangen.

null Beeld https://www.omgevingsloket.be/digitaalloket/home
Beeld https://www.omgevingsloket.be/digitaalloket/home

Honorarium artsen stijgt, maar artsenbezoek niet duurder

Het honorarium van een huisarts of specialist wordt op 1 januari 1,68 procent duurder. Maar omdat het remgeld, het deel dat de patiënt uit eigen zak betaalt, niet stijgt, wordt de raadpleging niet duurder. De overige erelonen van artsen gaan 1,5 procent de hoogte in, met uitzondering van de honoraria van medische beeldvorming en klinische biologie. Daar is er 1,25 procent indexatie.

Concreet: er zijn verschillende percentages omdat de doktersrekening vaak uit verschillende verstrekkingen of toeslagen bestaat. Het honorarium voor de consultatie 'an sich' gaat 1,68 procent omhoog, of dit nu bij de huisarts of in het ziekenhuis is. Maar wachttoeslagen, het huisbezoek, alle technische prestaties... gaan 1,5 procent omhoog. Bij de huisarts neemt de consultatie (+1,68 pct) de hoofdmoot van de rekening in, bij de specialist is dit verre van het geval. Prestaties voor medische beeldvorming en klinische biologie zijn voorts de uitzondering, met 1,25 procent opslag.

"Patiënten krijgen de komende 2 jaar opnieuw tariefzekerheid bij geconventioneerde huisartsen en specialisten", zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block in een reactie bij de bekendmaking van het tariefakkoord. "Daarbij komt nog dat het remgeld niet stijgt en dat in het akkoord engagementen zijn aangegaan om de problematiek van de ereloonsupplementen aan te pakken." Ruim 80 pct van de huisartsen en specialisten is geconventioneerd.

null Beeld ANP XTRA
Beeld ANP XTRA

Werknemers kunnen met winstpremie makkelijker in winst delen

Bedrijven kunnen voortaan meer fiscaal aantrekkelijke winstpremies uitkeren aan hun personeel. De federale regering raakte het daarover afgelopen zomer eens. De mogelijkheden gaan een pak verder dan de bestaande bonussystemen (cao-90) om werknemers te belonen. De winstpremie kan worden uitgekeerd zonder dat bedrijven eerst een administratieve mallemolen moeten doorlopen of het fiat moeten krijgen van de vakbonden.

De bedragen liggen ook zowat vijf keer hoger dan het plafond uit de cao-90. Bedrijven zullen tot 30 procent van de loonmassa mogen besteden aan winstpremies. Omdat op de winstpremie geen personenbelasting betaald moet worden, zal een werknemer netto meer overhouden dan wanneer hij een gewone bonus krijgt. Om te vermijden dat de sociale zekerheid inkomsten misloopt, komen er in de uiteindelijke wetteksten bepalingen die de verschuiving van loon naar bonussen verbieden.

null Beeld Thinkstock
Beeld Thinkstock

Ook werkgevers kunnen re-integratietraject opstarten

Werknemers kunnen de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer al langer vragen om een re-integratietraject op te starten als ze al langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn. Vanaf 1 januari kunnen ook werkgevers die vraag stellen. In dat traject moet nagegaan worden of de werknemer via aangepast werk wel opnieuw aan de slag kan. Volgens cijfers van het ACV gaat het om tienduizenden werknemers die vanaf januari opgeroepen kunnen worden.

null Beeld ANP
Beeld ANP

Lagere belastingen op pc's, laptops en gsm's voor werknemers

Wie een laptop, pc, gsm of tablet krijgt van zijn of haar werkgever, zal daar vanaf Nieuwjaar minder belastingen op moeten betalen. Dat is een gevolg van een modernisering en verduidelijking van het systeem van belastbare voordelen, dat op 1 januari ingaat. Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) worden de bedragen beter afgestemd op de realiteit.

Nogal wat werknemers in ons land krijgen van hun werkgever een tablet, gsm, laptop of internet ter beschikking, allemaal zogenaamde 'privé belastbare voordelen'. Het bedrag van dat belastbaar voordeel wordt op twee manieren bepaald: ofwel neemt men de werkelijke waarde voor de werknemer - waarbij wordt geprobeerd het voordeel in de praktijk te becijferen - ofwel gebruikt men een forfait: 180 euro voor een pc en 60 euro voor internet.

Door de verouderde wetgeving waren de duidelijkheid en transparantie in dat systeem echter zoek. Zo werd nog geen rekening gehouden met laptops of tablets en het beoordelen van smartphones was nattevingerwerk. Pc's zijn de laatste jaren bovendien een pak goedkoper geworden, en RSZ en de fiscus hadden niet altijd dezelfde visie.

Vanaf 1 januari worden er volgens Van Overtveldt "duidelijke en realistische bedragen" gehanteerd. Bovendien zullen de RSZ en Financiën dezelfde bedragen hanteren. Het gaat om 72 euro per jaar per toestel voor een pc of laptop, 36 euro voor een tablet, gsm of smartphone, eenmalig 60 euro voor gratis internet en 48 euro voor een telefoonabonnement.

null Beeld Thinkstock
Beeld Thinkstock

Rendement groepsverzekering blijft ook in 2018 op 1,75 procent

Werkgevers moeten ook in 2018 een minimumrendement van 1,75 procent waarborgen op de stortingen voor een aanvullend pensioen. Dat meldt de financiële toezichthouder FSMA.

De wet op de aanvullende pensioenen voorzag jarenlang in een minimumrendement van 3,25 procent voor de werkgeversbijdrage en 3,75 procent voor de werknemersbijdrage in de groepsverzekering. Door de aanhoudend lage rentes was dat minimumrendement echter onhoudbaar geworden, en eind 2015 bereikten de sociale partners een akkoord over een hervorming.

Sinds begin 2016 is het rendement gelinkt aan dat van de staatsobligaties op tien jaar, met als minimum 1,75 procent en als maximum 3,75 procent. Het rendement wordt jaarlijks gepubliceerd door de FSMA. De toepasbare rentevoet staat al twee jaar op 1,75 procent en blijft ook in 2018 ongewijzigd, besliste de FSMA. Als verzekeraars minder garanderen, moet de werkgever het verschil bijpassen.

null Beeld Thinkstock
Beeld Thinkstock

Zieke zelfstandigen hebben na twee weken recht op uitkering

Zelfstandigen die ziek vallen hebben vanaf 1 januari al na twee weken recht op een uitkering van hun ziekenfonds. Voorlopig hebben zelfstandigen en meewerkende echtgenoten pas na één maand recht op zo'n uitkering. Na een zogenaamde carensperiode van twee weken heeft een zelfstandige voortaan recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

De periode van een maand duurde volgens de regering te lang. "Door de carensperiode te halveren willen we onze zelfstandigen beter beschermen", aldus minister van Volksgezondheid Maggie De Block. "Als zij straks ziek worden en daardoor niet meer kunnen werken, zullen ze dubbel zo snel als vandaag op financiële steun kunnen rekenen."

Uit prognoses blijkt volgens De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme dat de maatregel volgend jaar positieve gevolgen zal hebben voor 17.006 zelfstandigen. "14.172 zelfstandigen die langer dan één maand arbeidsongeschikt zijn zullen hun ziekte-uitkering twee weken vroeger ontvangen. 2.834 zelfstandigen die tussen de twee weken en één maand arbeidsongeschikt zijn zullen ook op een uitkering kunnen rekenen, terwijl ze in het huidige systeem geen uitkering zouden krijgen." Voor deze maatregel is in 2018 9,4 miljoen euro uitgetrokken.

null Beeld Thinkstock
Beeld Thinkstock

Systeem van flexi-jobs uitgebreid van horeca naar handel

De flexi-jobs die al sinds 2015 bestaan in de horeca, worden vanaf 1 januari 2018 uitgebreid naar de kleinhandel. Daarnaast zullen ook gepensioneerden flexi-jobs kunnen uitvoeren. Wie in het systeem wil stappen, moet gedurende drie kwartalen minstens vier vijfde gewerkt hebben bij een andere werkgever. Zelfstandigen kunnen er geen gebruik van maken.

Met het systeem kunnen mensen die minstens vier vijfde werken voordelig bijverdienen. Er is geen belasting verschuldigd, maar de werkgever betaalt wel 25 procent RSZ. Vanaf 2018 kunnen ook bijvoorbeeld bakkers, slagers en kappers flexi-jobbers aanwerven. Ook gepensioneerden kunnen het voortaan gebruiken.

"Er zijn vandaag maar liefst 28.000 flexi-jobbers aan de slag in de horeca", zegt staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer. "Dat levert ook geld op. We innen vandaag 15 miljoen euro aan RSZ-inkomsten op jobs die vroeger niet bestonden of die in het zwart uitbetaald werden. Wie wil werken, kan werken en wordt daarvoor beloond én bouwt sociale rechten op."

null Beeld Thinkstock
Beeld Thinkstock

Tarief vennootschapsbelasting daalt

Het zag er even naar uit dat deze maatregel uit het Zomerakkoord niet voor 1 januari door het parlement zou geraken, maar de meerderheid raakte het uiteindelijk toch eens. Het belastingtarief voor bedrijven in ons land gaat vanaf 1 januari naar omlaag. Die maatregel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) moet de concurrentiekracht aanscherpen.

Vanaf Nieuwjaar betalen bedrijven in ons land nog 29 procent vennootschapsbelasting, in plaats van 33 procent. Kleine en middelgrote ondernemingen krijgen een extra korting. Bedrijven met minder dan vijftig werknemers, een omzet onder de 9 miljoen euro en een balanstotaal minder dan 4,5 miljoen euro betalen vanaf 2018 20 procent op de eerste schijf van 100.000 euro. De aanvullende crisisbijdrage daalt van 3 naar 2 procent.

Dat bedrijven minder gaan bijdragen, betekent minder geld in het laatje voor de regering. Omdat de hervorming budgetneutraal moet zijn, bedacht de ploeg van Michel enkele compenserende maatregelen. Zo wordt het gebruik van de notionele intrestaftrek ingeperkt, betalen bedrijven vanaf dit jaar ook een meerwaardebelasting op aandelen die ze verkopen en zijn de sancties voor wie zijn vennootschapsbelasting helemaal niet betaalt vanaf Nieuwjaar strenger. Bedrijven die de voorafbetaling niet tijdig indienen, riskeren minstens 6,75 procent meer belastingen te moeten betalen.

null Beeld BELGA
Beeld BELGA

Nieuwe verlofregeling voor Vlaamse ambtenaren

Vanaf 1 januari gaat een nieuwe verlofregeling in voor zowat 27.000 Vlaamse ambtenaren. Ze zullen niet langer onbeperkt vakantiedagen mogen opsparen en enkele verschillen tussen statutairen en contractuelen worden weggewerkt.

Aan het verlof waar iedereen wettelijk recht op heeft, zoals feestdagen, moederschapsrust of ouderschapsverlof, verandert er weinig tot niets. Nieuw is wel dat ook statutairen voortaan zes dagen per jaar pleegzorgverlof zullen kunnen opnemen. Contractuelen hadden daar al langer recht op. Ambtenaren zullen ook niet langer onbeperkt vakantiedagen kunnen opsparen. Vanaf 2018 mag een ambtenaar nog maximaal 150 dagen op de teller hebben staan. Wie bij verkiezingen moet helpen in een stembureau, krijgt de dag nadien ook niet langer een dag 'dienstvrijstelling'. Aan de federale thematische verloven - ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand - verandert bijna niets. De Vlaamse regering voerde eerder al het zorgkrediet af en liet de loopbaanonderbreking algemeen stelsel en eindeloopbaan uitdoven.

De verlofregeling geldt enkel voor de zowat 27.000 ambtenaren onder het Vlaams Personeelsstatuut. Het personeel van De Lijn valt daar bijvoorbeeld niet onder. Een overzicht van de regeling is te vinden op 13.vlaanderen.be.

null Beeld Thinkstock
Beeld Thinkstock

Identiteitskaart kan duurder worden

Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe indexering van de prijzen van de elektronische identiteitskaarten. Het gaat om de prijs die de steden en gemeenten aan de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken moeten betalen. Of de lokale besturen de verhoging doorrekenen en een hogere of lagere prijs aanrekenen, hangt af van gemeente tot gemeente.

Zo moeten gemeenten en steden voortaan 16 euro betalen voor de identiteitskaart, of 30 cent meer dan twaalf maanden eerder. De kids-ID slaat 10 cent op tot 6,40 euro. Tot daar de prijzen voor de wakkere burger die tijdig aan de vernieuwing dacht. Er zijn immers nog de spoedprocedures. Die werden vorig jaar sneller en fors goedkoper, met twee prijsverlagingen. Maar nu komen er enkele euro's bij. De spoedprocedure met de levering van de eID of Kids-ID bij de gemeente de tweede dag na bestelling kost vanaf 1 januari 84 euro in plaats van 79 euro. De extreme spoedprocedure met levering de dag nadien gaat van 120 naar 127,6 euro en de extreme spoedprocedure met afhaling daags nadien bij Binnenlandse Zaken in Brussel van 90 naar 95,70 euro.

De prijs die de burger betaalt aan het loket is afhankelijk van de stad of gemeente. Sommige rekenen enkel de prijs die ze zelf betalen aan, andere vragen meer en soms minder. Idem voor de aanpassing. De ene indexeert jaarlijks, de andere om de zoveel jaar. In Antwerpen gaat vanaf januari de prijs van een eID bijvoorbeeld van 20,7 naar 21 euro, in Gent van 23 naar 24 euro.

null Beeld Photonews
Beeld Photonews

Geen medische voorwaarden meer voor geslachtsregistratie transgenders

Vanaf 1 januari moet een transgender persoon niet langer voldoen aan bepaalde medische voorwaarden om het geslacht en de voornaam officieel te laten aanpassen in het bevolkingsregister.

Tot nu toe moest wie van geslacht wou veranderen zich laten steriliseren en een zware geslachtsverandering ondergaan. Dat strookt niet meer met de mensenrechten en is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een wet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) brengt daar verandering in. Vanaf 1 januari kan van geslacht veranderen via een administratieve procedure van drie tot maximaal zes maanden. Er zijn garanties ingebouwd om ondoordachte veranderingen en misbruiken tegen te gaan.

De wet voorziet ook in mogelijkheden voor kinderen van 12 jaar. Kinderen voelen vaak al op heel jonge leeftijd aan dat hun geslacht bij geboorte niet overeenkomt met hoe ze zich voelen. Zij zullen hun voornaam kunnen laten veranderen. Op 16 jaar kunnen ze dan hun geslachtsregistratie laten wijzigen in hun geboorteakte.

null Beeld Thinkstock
Beeld Thinkstock

Luchtvaartmaatschappijen controleren identiteit passagiers aan gate

De luchtvaartmaatschappijen actief op Belgische luchthavens moeten vanaf 1 januari een "conformiteitscheck" uitvoeren. Dat betekent dat ze aan de gate, net voordat passagiers op het vliegtuig stappen, de identiteitspapieren van elke passagier vergelijken met zijn boarding pass.

"De conformiteitscheck is een visuele controle", legt Kim Daenen, woordvoerster van Brussels Airlines, uit. "We kijken of de naam op de identiteitskaart of het paspoort overeenkomt met die op de boarding pass. De check zal gebeuren aan de gate van alle vluchten van en naar België." De maatregel dient om zich ervan te vergewissen dat de persoon die aan boord gaat, ook de persoon is op wiens naam het vliegticket staat. "De conformiteitscheck is vanaf 1 januari verplicht voor alle maatschappijen op Belgische luchthavens", bevestigt een woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

null Beeld Thinkstock
Beeld Thinkstock

Bieren AB Inbev gemiddeld 3 procent duurder

Brouwer AB Inbev trekt de prijs van zijn bieren gemiddeld met 3,04 pct op. De prijsverhoging geldt voor het hele assortiment, zoals onder meer Jupiler, Stella Artois en Leffe. Voor de horeca-uitbaters komt er 3,12 procent bij en voor de grootdistributie, de winkelketens, 2,83 procent.

"Wij streven naar een gezond evenwicht tussen kosten en inkomsten, daarbij rekening houdend met de effecten van de inflatie", zei de brouwer bij de aankondiging. "InBev Belgium streeft een duurzame groei op lange termijn na." Het bedrijf verwijst daarbij naar de investeringen, bijvoorbeeld in de alcoholvrije Jupiler-variant Jupiler 0.0%, de capaciteitsuitbreiding in de Belgische brouwerijen en de vergroening van de logistiek en productieprocessen.

null Beeld Photo News
Beeld Photo News

Kilometerheffing: meer tolwegen, hogere tarieven en variabele boetes

Vanaf 1 januari breiden Vlaanderen en Wallonië hun betalende tolwegennet uit waarop de kilometerheffing voor de vrachtwagens van meer dan 3,5 ton van toepassing is. De tarieven per kilometer zullen in Wallonië stijgen voor alle vrachtwagencategorieën, in Brussel en Vlaanderen enkel voor de categorie Euro 5. Voorts verandert ook het boetesysteem, met vanaf 1 januari een variabel tarief afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Vlaanderen voegt 157 kilometer betalende tolwegen toe aan het bestaande netwerk van 2.225 kilometer. Het gaat om zes gewestwegen. In Wallonië wordt 4 kilometer nieuw aangelegde weg toegevoegd aan het netwerk van 2.410 kilometer. In Brussel gold er al een tolheffing op alle snel- en andere wegen in het gewest. In Wallonië stijgen de tarieven voor alle vrachtwagencategorieën met 0,003 euro per kilometer. Het Vlaams en het Brussels Gewest voeren alleen een hoger tarief in voor Euro 5-voertuigen (+0,01 euro).

Het boetesysteem met een boete van 1.000 euro voor alle overtredingen, wordt vervangen door een getrapt systeem van 100 tot 1.000 euro boete, naargelang de ernst van de overtreding. De zwaarste overtreding, moedwillige fraude bij de elektronische registratie of vervalsing van boorddocumenten, zal de trucker nog steeds een boete van 1.000 euro opleveren. Als er geen registratieapparaat in de vrachtwagen is of als er geen dienstverleningsovereenkomst werd afgesloten met een provider, zal voortaan een boete van 800 euro geïnd worden. Andere, minder ernstige inbreuken, zullen 500 of 100 euro kosten.

Tot slot valt vanaf 1 januari een bijkomende categorie voertuigen onder de kilometerheffing. Het gaat om de zogenaamde BE-trekkers: trekkers van categorie N1 (gelijk of minder dan 3,5 ton) met carrosseriecode BC die een oplegger trekken en waarvan het gecombineerde gewicht meer dan 3,5 ton is. Zij zullen dezelfde kilometerheffing moeten betalen als vrachtwagens. Het tarief per kilometer hangt af van gewichtsklasse, uitstootnorm en gebruikte weg.

null Beeld BELGA
Beeld BELGA

Lage-emissiezone in Brussel van kracht

Vanaf 1 januari geldt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende dieselwagens zullen er in 2018 niet meer mogen rijden. De LEZ wordt stapsgewijs ingevoerd. Vanaf 2018 kunnen dieselvoertuigen zonder Euronorm of met de norm Euro 1 niet meer rondrijden in Brussel. De jaren nadien worden de normen verstrengd. Vanaf 2019 gelden de beperkingen ook voor benzinevoertuigen zonder Euronorm of met Euro 1, net als dieselvoertuigen met Euro 2.

Momenteel zijn er al vijftig intelligente camera's geïnstalleerd in het gewest. Het uiteindelijke netwerk zal uit ongeveer 200 camera's bestaan. Wie de toegangscriteria tot de Brusselse lage-emissiezone niet naleeft, krijgt een boete van 350 euro. Elke overtreding zal worden bestraft met hetzelfde bedrag. De invoering van de LEZ gaat weliswaar gepaard met een overgangsfase van negen maanden, waarbinnen geen boetes zullen worden opgelegd. De automobilisten worden geverbaliseerd en gewaarschuwd. Wie een boete krijgt, kan pas drie maanden daarna een nieuwe boete oplopen. Die maatregel moet toelaten de nodige stappen te zetten om van voertuig te veranderen of nieuwe verplaatsingsgewoonten aan te nemen

Behalve uitzonderingsregelingen, heeft de reglementering betrekking op personenwagens, bestelwagens tot 3,5 ton (voertuigencategorie N1 op het inschrijvingsbewijs) en bussen en autocars, ongeacht of ze ingeschreven zijn in België of het buitenland.

null Beeld Thinkstock
Beeld Thinkstock

En dan ook nog dit:

Grondruil tussen Nederland en België: België en Nederland ruilen op 1 januari twee onbewoonde schiereilandjes in de Maas. Het is de eerste keer in 170 jaar dat de grens tussen Nederland en België wordt aangepast.

Provincies vanaf Nieuwjaar gekortwiekt: Vanaf 1 januari mogen de Vlaamse provincies geen persoonsgebonden bevoegdheden meer uitoefenen. Jeugd, cultuur, sport, gelijke kansen en welzijn gaan naar de lokale besturen of het Vlaamse niveau, enkel de grondgebonden bevoegdheden blijven bij de provincies.

Productie Belgische euromunten wordt uitbesteed: De Belgische euromuntstukken worden niet langer geslagen door de Koninklijke Munt van België. De productie ervan wordt voortaan uitbesteed. Eind oktober werden bij de Koninklijke Munt de laatste euromuntstukken geslagen en eind dit jaar sluiten de ateliers definitief de deuren. De 43 betrokken personeelsleden kunnen aan de slag blijven bij de federale overheidsdienst Financiën.

Bulgarije neemt EU-voorzitterschap over van Estland: Bulgarije neemt op 1 januari het EU-voorzitterschap over van Estland. Het land wil focussen op vier thema's: de toekomst van Europa en jongeren, veiligheid en stabiliteit, de Westelijke Balkanlanden en de digitale economie. Bulgarije is voorzitter tot eind juni, daarna neemt Oostenrijk de fakkel over. Bulgarije zou pas op 1 juli 2018 EU-voorzitter worden, maar Groot-Brittannië kondigde kort na het referendum rond de Brexit dat het afstand deed van het voorzitterschap in de tweede helft van 2017. Daarom werd het rotatieschema met een half jaar vervroegd.

"De Vlaamse Waterweg" enige waterwegbeheerder in Vlaanderen: Vanaf 1 januari 2018 worden de Vlaamse bevaarbare waterwegen beheerd door één enkele speler: De Vlaamse Waterweg nv. Die is ontstaan uit de fusie van de voormalige beheerders nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal. "We bundelen de krachten om meer dan ooit werk te maken van hét alternatief voor de file", zei Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts eerder over de fusie.

VDAB houdt ook rekening met competenties bij jobaanbiedingen: De VDAB houdt voortaan ook rekening met de competenties van de werkzoekende, en niet langer enkel met het vorige beroep. Werkzoekenden zullen zo meer aanbiedingen ontvangen die bij hun profiel aansluiten, maakt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters zich sterk. Daarnaast zal wie een gepaste job weigert vanaf 1 januari ook makkelijker bestraft kunnen worden.

Werkzoekenden kunnen via wijk-werken tijdelijk werkervaring opdoen: Vanaf 1 januari gaat het systeem van wijk-werken van start. Het gaat om een stelsel waarin werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tijdelijk werkervaring kunnen opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. Het systeem werd uitgewerkt door Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) en vervangt het bestaande PWA-stelsel.

Billijke vergoeding vrije beroepen afgeschaft: Vanaf 1 januari moeten vrije beroepers, in tegenstelling tot commerciële ondernemers, geen 'billijke vergoeding' meer betalen als ze muziek spelen in hun wachtzaal. De vrijstelling van het betalen van de 'billijke vergoeding' is wel gekoppeld aan vier voorwaarden.

"Mystery calls" mogelijk in Brussels gewest: In het Brussels gewest kan de sociale inspectie vanaf 1 januari anonieme praktijktests en "mystery calls" uitvoeren om discriminatie in bedrijven op te sporen. Het is de eerste regio in Europa die zo'n maatregel in de wet inschrijft. De maatregel komt er omdat de werkgelegenheidsgraad van mensen van Belgische oorsprong (71 procent) veel hoger ligt dan die van mensen met een andere Europese afkomst of afkomstig uit het Midden-Oosten (lager dan 35 procent).

Normale, langere opzegtermijnen ook van toepassing in de bouw: Vier jaar nadat het eenheidsstatuut ingevoerd werd, valt ook de bouw onder dat statuut. Dat gaat voor de bouw gepaard met langere opzegtermijnen. Tijdens de overgangsperiode van vier jaar golden er kortere opzegtermijnen voor bouwarbeiders, maar die periode loopt dus af. Voor bouwbedrijven betekent dit een duurdere ontslagprocedure en een hoger sociaal passief.

Ook fietsvergoeding voor gebruikers van speed pedelecs: Gebruikers van speed pedelecs hebben voortaan recht op een fietsvergoeding van maximaal 0,23 euro/km voor woon-werkverkeer. Die fietsvergoeding bestond al langer voor gewone fietsen, maar vanaf aanslagjaar 2018 wordt dat dus ook, voor inkomsten 2017 en met terugwerkende kracht dus, uitgebreid naar speed pedelec-gebruikers.

Ook ziekteverzekering voor geïnterneerden: Geïnterneerden krijgen vanaf 1 januari een ziekteverzekering, die betaald wordt door het Riziv. Het remgeld wordt betaald door de FOD Justitie. Tot nu hadden geïnterneerden geen verzekering, maar werden ze verzorgd door zorgverleners die door Justitie werden betaald. Dat systeem blijft wel nog gelden voor vreemdelingen zonder recht op verblijf. De maatregel maakt deel uit van het plan van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om geïnterneerden een volwaardige zorg te geven.

Einde van een tijdperk: Proximus stopt telegramdienst: Na meer dan 170 jaar stopt telecombedrijf Proximus definitief met de dienst voor verzending en ontvangst van telegrammen. Het telegram moest plaats ruimen voor modernere en goedkopere communicatiemiddelen. Proximus heeft de telegramdiensten geërfd van zijn voorganger, de Regie voor Telefonie en Telegrafie (RTT).

Gedragscode moet consumenten beter beschermen tegen fraude met betaalnummers: Vanaf 1 januari gaat een nieuwe gedragscode in die consumenten beter moet beschermen tegen fraude en misbruik met 070- of 090x-betaalnummers. De nieuwe gedragscode, die werd ondertekend telecomoperatoren door Colt, Orange, Proximus, Telenet en Voo, legt eerst en vooral maximumprijzen vast en voorziet in een tariefvermelding voor oproepen hoger dan één euro per minuut. Ook maakten de telecomoperatoren afspraken om gevallen van fraude en misbruik op te sporen en te beperken, onder meer via een striktere identificatie van aanbieders en betere uitwisseling van informatie.

Brusselaars krijgen nieuwe huurwetgeving: Voor de inwoners van het Brussels gewest geldt vanaf 1 januari een nieuwe wetgeving rond de woninghuur. De hoofdstad heeft gekozen voor een modernisering van de huurwet, met aandacht voor nieuwe evoluties als co-housing en kangoeroewonen, maar heeft ook aandacht voor wie het moeilijker heeft. De herziening van de woninghuurwet is voor veel Brusselaars van groot belang: maar liefst 60 procent van de inwoners van de hoofdstad huren hun woning.

Brusselse huiskatten moeten gesteriliseerd worden: Eigenaars van Brusselse katten zijn vanaf 1 januari verplicht hun huisdier te steriliseren voor het zes maanden oud is. Enige uitzondering voor deze nieuwe wetgeving zijn de erkende kwekers voor voortplantingsdoeleinden. Dan moet de kat pas gesteriliseerd worden zodra deze niet meer bestemd is om te kweken. Wie een kat heeft die voor 1 januari geboren is, moet die voor 1 juli 2018 gesteriliseerd hebben.

Gentse studentenkoten krijgen kwaliteitslabel: De stad Gent gaat vanaf januari 2018 studentenwoningen proactief controleren op woonkwaliteit en veiligheid. De koten krijgen dan een groen, blauw of rood label, dat ook op de website Kotatgent (kot.gent.be) zal worden gepubliceerd. Gent telt naar schatting 30.000 studentenkoten.

Katholieke dopelingen krijgen "christelijke identiteitskaart": Op 1 januari 2018 wordt de registratie van de doopsels in ons land ingrijpend gewijzigd, meldt de katholieke kerk van België. Elke katholieke dopeling krijgt vanaf 1 januari een "christelijke identiteitskaart".

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234