Vrijdag 22/10/2021

Is 15 + 10 nu echt 25? Vijfentwintig vragen en antwoorden over de nieuwe EU

Waarom breidt de

Europese Unie uit

en wat wint de Unie erbij?

Met de uitbreiding krijgt Europa, na eeuwen verdeeldheid en conflict, een historische kans om op vredelievende wijze tot eenheid te komen. De uitbreiding moet voorspoed en stabiliteit uitdragen naar de nieuwe lidstaten en de democratische overgangsprocessen in Oost-Europa, op gang gekomen in de aanloop naar en na de val van de Muur in 1989, consolideren. Alleen een verenigd Europa kan de vrede, veiligheid en vrijheid garanderen die nodig is om antwoord te bieden op de strategische uitdagingen die zich na 11 september 2001 hebben gesteld. Met 450 miljoen inwoners wordt de Unie bovendien de grootste economische zone ter wereld. Verhoopt wordt dat de uitbreiding de economie stimuleert en arbeidsplaatsen creëert. De uitbreiding is geacht Europa's rol op het wereldtoneel te versterken. In ieder geval zou de komst van de tien nieuwe lidstaten de culturele diversiteit, de uitwisseling van ideeën en het wederzijds begrip moeten aanzwengelen.

Hoe zit het nu met

de Europese grenzen

en oppervlakte?

De Europese Unie krijgt er 738.572 vierkante kilometer bij, en de buitengrens wordt 3.000 kilometer langer. Wie vanuit België naar een van de nieuwe lidstaten reist, heeft geen paspoort meer nodig. Een identiteitskaart volstaat. Worden alle grenscontroles dan opgeheven? Neen. De uitbreiding van de Schengen-zone is enkel mogelijk als er harde garanties zijn dat de opening van de grenzen geen veiligheidsproblemen meebrengt voor de Europese burgers, met andere woorden, als de nieuwe buitengrenzen even goed bewaakt worden als de grenzen rond de Schengen-zone nu. Daarom ook stapte Griekenland pas in 1999 in Schengen, de noordelijke landen pas in 2001.

Zijn nieuwe en oude

lidstaten klaar voor

de toetreding?

Het voorbije decennium hebben de nieuwe lidstaten grote inspanningen geleverd om aan de toelatingscriteria te voldoen. Dankzij het vooruitzicht op lidmaatschap zijn instellingen en economie er de voorbije jaren in democratische en markteconomische zin hervormd. Intussen kwam de EU via het Phare-programma met financiële steun: ongeveer 3,3 miljard euro per jaar. De vooruitgang van de staten werd opgevolgd door de Commissie. Hoewel bepaalde landen officieus als 'niet klaar' bestempeld worden en de grootste nieuwe lidstaat, Polen, kritiek kreeg voor de trage implementatie van het zogenaamde 'communautaire acquis' (alle eerder door de EU aangenomen wetgeving die de nieuwe landen verplicht zijn over te nemen), haalden alle 10 de nieuwe lidstaten hun eindexamen. Bulgarije en Roemenië is tot 2007 de wacht aangezegd. De 15 lidstaten stelden intussen alles in het werk om de instellingen zo te hervormen dat de EU niet onwerkbaar zal worden. De hervorming kreeg haar beslag in het Verdrag van Nice en zou in juni bekroond moeten worden met de goedkeuring van de grondwet.

Is de publieke opinie

er klaar voor?

Uit de eurobarometer-peilingen blijkt dat de publieke opinie te weinig geïnformeerd is over de uitbreiding van de Unie. Hoewel de Europese instellingen zelf met dure eigen campagnes uitpakten, riepen ze nationale beleidsmakers en vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld op hun verantwoordelijkheid te nemen. Toch hangt rond de uitbreiding een 'met-de-hakken-over-de sloot'-gevoel: gemiddeld 65 procent van de inwoners van de nieuwe lidstaten bleek voorstander. In de oude lidstaten zou dat amper 51 procent zijn; weliswaar met grote verschillen van land tot land. Sommige landen zijn veeleer eurosceptisch (Verenigd Koninkrijk), andere eurofiel (Italië).

Wat kost de uitbreiding?

In vergelijking met bijvoorbeeld het Marshall-plan na de Tweede Wereldoorlog kost de uitbreiding weinig. Op voordelen als vrijheid, stabiliteit, veiligheid en democratie kun je geen geldwaarde plakken. In absolute termen zal de uitbreiding tussen 1990 en 2006 om en bij de 70 miljard euro gekost hebben. Gemeten aan het bruto binnenlandse product van de Unie is dat om en bij de 0,05 procent op jaarbasis.

Elk van de nieuwkomers krijgt van de Europese Unie een subsidie, waarvan het bedrag varieert van 505 miljoen euro voor Cyprus tot 15,6 miljard euro voor Polen. In die subsidies zitten fondsen voor de uitbouw van infrastructuur en instellingen, landbouwsubsidies, en in veel gevallen ook een tijdelijke budgettaire compensatie en een speciale kredietfaciliteit om de cashflow van het land aan te dikken. Alles samen gaat er 40,8 miljard euro uit het Europese budget naar de nieuwe lidstaten, maar die steken bij de toetreding ongeveer 15 miljard zelf toe in dat budget. Netto moeten de oude lidstaten dus 25 miljard euro ophoesten voor de toetreding.

Welke toetredende landen zijn het rijkst/armst?

De koopkracht, berekend via het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd, ligt in de toetredende landen gemiddeld de helft lager dan in België, dat het op vijf na rijkste land is van de EU. Vooral Letland, Estland en Litouwen hinken achterop. Hun koopkracht bedraagt maar een derde van dat in België, waar het bruto binnenlands product per inwoner 25.270 euro is. De eilanden Cyprus en Malta, de rijkste toetreders, hebben een koopkracht die dubbel zo groot is als die van de Baltische staten. De economische groei in de nieuwe landen ligt echter twee tot drie keer hoger dan in de EU15. Er is dus een inhaalbeweging.

Hoeveel werklozen

tellen de nieuwe landen?

De werkloosheidsgraad in de toetredende landen bedraagt gemiddeld 14 procent, tegenover ruim 8 procent in België en in de EU15. Polen heeft het grootste werkloosheidsprobleem. Daar heeft 20 procent van de beroepsbevolking geen baan. Cyprus scoort het best met een werkloosheidsgraad van maar 4 procent. In de periode 1997 tot 2001 is de werkgelegenheid gedaald in de toetredende landen, onder druk van industriëen die zich herstructureren en zich aanpassen aan het marktmodel.

Hoe goedkoop zijn

hun arbeidskrachten?

De werkkrachten in de nieuwe landen zijn een stuk goedkoper dan de Belgische. Volgens de Europese Commissie kunnen hun loonkosten per uur tot zeven keer lager liggen dan in de EU15. Maar de doorsneewerknemer is er tot vijf keer minder productief dan bij ons. Zowel de lonen als de arbeidsproductiviteit van de nieuwe landen gaan in stijgende lijn. Volgens het Oostenrijkse onderzoeksinstituut WIIW hebben de toetredende landen tussen 1996 en 2000 aan concurrentiekracht ingeboet. Hun lonen stegen sneller dan de arbeidsproductiviteit. Dat betekent dat het in die landen duurder werd om een product te maken.

Zullen zij onze

arbeidsmarkten

overspoelen?

De toevloed van nieuwe arbeiders uit de toetredende landen op 'onze' arbeidsmarkten is een van de delicatere elementen in de uitbreiding, geeft de Europese Commissie toe. Maar de toetreding moet het aantal beschikbare jobs aan beide zijden verhogen, verdedigt ze zich. Studies geven alvast aan dat arbeidsmobiliteit van Oost naar West beperkt zal zijn, en vooral zal gebeuren vanuit de landen die aan de huidige Europese Unie grenzen, zoals Tsjechië en Polen. Specialisten wijzen erop dat de toetreding van Spanje en Portugal in 1986 níét voor een massale migratie naar de rijke EU-landen heeft gezorgd. Desondanks besliste België om zijn grenzen de komende twee jaar dicht te houden voor werknemers uit de nieuwe lidstaten. De maatregel kan worden verlengd tot 2011.

Treden zij toe

tot de euro?

Dat is veel te vroeg. Een te snelle introductie van de euro zou weleens erg schadelijk kunnen zijn voor de economie in de nieuwe lidstaten. Bovendien moeten ze alle Maastricht-criteria doorlopen. Wat begrotingsresultaten betreft, vallen de meeste nieuwkomers door de mand. Het overheidstekort in de toetredende landen bedroeg vorig jaar gemiddeld 5,7 procent van het bbp. Dat gemiddelde verbergt sterke verschillen: Tsjechië had een begrotingstekort van 12,9 procent, terwijl Estland met een overschot van 2,6 procent kon uitpakken. Zes op de tien nieuwe landen hadden een tekort dat de Europese begrotingsnorm van 3 procent overschreed. De gemiddelde staatsschuld van de toetredende landen ligt op 40 procent van het bbp. Dat is wel een stuk beneden de Maastrichtnorm van 60 procent.

Zal de uitbreiding invloed hebben op ons voedselgamma in de supermarkt?

Een grotere interne markt betekent meer diversiviteit in de rekken van onze lokale supermarkt. De import vanuit de nieuwe - en goedkopere - lidstaten wordt na de uitbreiding bovendien geprikkeld door versoepelde douaneprocedures. In de nieuwe lidstaten zal ondertussen de vraag naar West-Europese producten toenemen. * Op de voedselprijs? Een grotere interne markt betekent eveneens meer concurrentie, wat prijsdrukkend zal werken. Door het wegvallen van handelsbarrières zullen goedkopere producten hun weg vinden in de huidige EU-lidstaten. De nieuwe lidstaten beloven bovendien producten van eenzelfde kwaliteit, maar tegen lagere prijzen. * Op de voedselkwaliteit? Voedselveiligheid speelde een belangrijke rol in de voorbereidingen tot de EU-uitbreiding. De nieuwe lidstaten, waar de wetgeving lang niet zo streng was, moesten ervoor zorgen dat ze aan alle veiligheidsvoorschriften voldeden en dat ze de vereiste controlemechanismen hadden om lid te kunnen worden. De uitbreiding mocht in ieder geval niet een vermindering van het huidige niveau van kwaliteit tot gevolg hebben. De nieuwe lidstaten moesten hun wetgeving over consumentenbescherming aanpassen aan de EU-standaarden. Voor de nieuwe lidstaten waarvoor de aanpassing een te grote inspanning was, trok de EU geld uit. * Op de voedselkwantiteit: krijgen we nu nog een grotere melkplas en boterberg? De eenmaking van Europa resulteerde destijds voor de landbouw in een groot overschot. Er ontstonden reusachtige melkplassen, boterbergen en graanoverschotten. Tien nieuwe lidstaten betekent niet alleen een grotere interne markt maar eveneens een grotere productie, met Polen als grootste landbouwproducent. Hoewel de landbouw in de nieuwe lidstaten, na een ernstige terugval in de jaren negentig, nog niet helemaal de oude is, wordt na de eenmaking wel een overproductie verwacht. Volgens schattingen zou dat in 2007 een melkoverschot van 1,7 miljoen ton kunnen opleveren. Bovendien wordt daarnaast in de nieuwe lidstaten tegen dat jaar een graanoverschot van zo'n tien miljoen ton verwacht.

Welke milieustandaarden gelden

bij de nieuwe 10?

Het milieu is een van de gebieden waarvoor de kandidaat-lidstaten het meeste inspanningen zullen moeten doen om zich aan te passen aan de Europese milieustandaarden. Ondanks de vooruitgang die de afgelopen tien jaar werd geboekt moeten de tien nog veel doen om hun milieu te beschermen. Zo ligt het gemiddelde aan schadelijke emissies per bewoner van de 10 nog altijd hoger dan bij de 15. De 10 moeten nu samen 50 à 80 miljard euro investeren in milieu om de Europese normen te halen. Om de EU-normen te halen, moeten de 10 jaarlijks gemiddeld 2 à 3 procent van hun bbp besteden aan milieu in de komende jaren. Na eerdere miljardensubsidies in aanloop naar de toetreding wil de EU haar steun op milieugebied dan ook verdrievoudigen.

Milieuorganisaties verwelkomen die bijstand maar klagen aan dat gelijktijdig subsidies worden gegeven voor milieuonvriendelijke projecten. Zo wordt de Donau-rivier met hulp uit Brussel uitgebaggerd maar dat bedreigt haar unieke habitat.

Hoe veilig is de energiebevoorrading in de nieuwe EU? Riskeren we een nieuw Tsjernobyl? In de nieuwe lidstaten stonden toch oude sovjetkernreactoren?

De energiebevoorrading in de nieuwe lidstaten is de afgelopen tien jaar door Europese programma's drastisch gewijzigd. Hoewel er in veel nieuwe lidstaten oude kerncentrales van het sovjettype stonden, investeerde de EU miljarden euro's in hun modernisering. De Europese veiligheidsstandaarden worden er nu gehanteerd. Sommige centrales, zoals in Litouwen en Slowakije, worden zelfs gesloten en vervangen door nieuwe. De uitbreiding komt volgens de Commissie dan ook de nucleaire veiligheid ten goede. Milieuorganisaties denken daar anders over. Zij zeggen dat er een historische kans werd gemist om alternatieve energiebronnen te bouwen. Bovendien krijgt de EU er een grote hoeveelheid radioactief afval bij, dat verwerkt én opgeslagen moet worden. Alternatieven zijn echter dun gezaaid.

Zal de uitbreiding leiden tot transportproblemen op onze wegen, door bijvoorbeeld een toename van het aantal vrachtwagens?

Door het wegvallen van de interne grenscontroles valt een toename van het grensoverschrijdende Europese wegverkeer te verwachten. Maar dat betekent niet dat we meteen 's ochtends langere files zullen hebben op de Brusselse en Antwerpse ring. De Commissie investeert momenteel in verscheidene programma's om het internationale transport in de Unie van de 25 in goede banen te leiden. Moderniseringswerken worden uitgevoerd aan kruispunten van autowegen waar knelpunten kunnen ontstaan. Er wordt vooral gekeken om het goederenvervoer te diversifiëren via spoor- of waterwegen. In zijn 'Witboek voor een Europees transportbeleid in 2010' waarschuwt de Commissie wel dat er nog veel werk, en geld, nodig is om het wegennet van de 10 te integreren met dat van de 15. Wie naar de nieuwe lidstaten trekt, mag de komende jaren dan ook files verwachten wegens wegenwerken.

Hebben de bewoners van nieuwe lidstaten

al een Europees

rijbewijs?

Absoluut. Het gros van de Europese landen beschikt daar al jaren over. Desalniettemin, als pakweg een Hongaar zich in Brussel komt vestigen, is hij verplicht voor zijn voertuig een Belgische nummerplaat te versieren. En aangezien de verzekering altijd vastzit aan de nummerplaat, en bijvoorbeeld niet aan de nationaliteit van de chauffeur, impliceert dat dat de man of vrouw in kwestie een Belgische verzekering zal moeten nemen. Het is wettelijk niet verboden zich in Hongarije bij een maatschappij te laten verzekeren, maar de verzekeraar daar moet wel voldoen aan de Belgische wetgeving, wat in termen van pakweg vervangingsinkomen voor een gewond slachtoffer heel anders is dan in Hongarije zelf. Met andere woorden: wellicht vindt de Hongaar in zijn eigen land geen firma die daartoe bereid is.

Het aanrijdingsformulier is eveneens Europese standaard en Maltezen en Cyprioten zijn evengoed gedekt als ze hier een ongeval veroorzaken als in pakweg Nicosia.

Riskeren we door

de uitbreiding meer misdaad, drugs, terreur en mensensmokkel?

De politiediensten maken zich weinig illusies dat de georganiseerde misdaad zal profiteren van het geleidelijke verdwijnen van de interne grenscontroles. Toch duurt het nog een tijdje voor alle nieuwe lidstaten lid kunnen worden van de Schengen-ruimte en wordt aan de nieuwe buitengrens van de EU strenger gecontroleerd dan tot dusver het geval was. De Commissie maakt zich ook sterk dat de politiediensten van de tien nieuwe lidstaten nu beter zullen samenwerken met hun collega's uit de vijftien, onder meer via politionele en justitiële instanties zoals Europol en Eurojust. De 10 onderschreven ook het Europese actieplan tegen terrorisme dat na de aanslagen van 9/11 werd aangenomen. Kortom, meer grensoverschrijdende criminaliteit wordt beantwoord met grensoverschrijdende politiesamenwerking.

Hoe ver zal de EU nog uitbreiden en wat is

de geografische limiet?

De volgende uitbreidingsronde staat al vast: tegen 2005 worden opnamegesprekken begonnen met Roemenië en Bulgarije en dat zijn samen alweer 30 miljoen EU-burgers meer. Maar ook Kroatië, Macedonië, Bosnië en Albanië lonken steeds meer naar Brussel. Als die binnen wat langere termijn ook lid zijn, liggen alleen Zwitserland en Servië als verloren eilanden helemaal ingesloten door de EU.

Blijft nog Turkije, dat ook kandidaat is, en zowel qua oppervlakte als inwoners (70 miljoen) enorm groot is. Turkije heeft al decennialang een associatieverdrag met de EU, is een geprivilegieerde handelspartner en zijn lidmaatschap zal op termijn niet tegen te houden zijn, al blijft het probleem-Cyprus een hinderpaal. Met Turkije erbij grenst de EU aan het Midden-Oosten en zal wellicht de limiet van de uitbreiding bereikt zijn.

Is het Europa van

de 25 het grootste

Europa ooit?

Inderdaad. Nooit heeft een statenunie in Europa bestaan die een oppervlakte bestreek van aan de Noordpool tot aan de Afrikaanse kust en van de Azoren tot aan Rusland. Economisch is deze Unie hoe dan ook een gigant, al is er politiek nog een stuk weg af te leggen, zeg maar iets als gemeenschappelijk defensiebeleid en gezamenlijke buitenlandse politiek. Maar twee elementen vormen een absolute primeur. Deze eenmaking, die trouwens nog verdergaat, is er gekomen op totaal vreedzame manier en alle staten zijn vrijwillig lid geworden. En ten tweede, liefst twaalf van de 'oude' leden hebben hun betaalmiddel afgeschaft ten gunste van de eenheidsmunt euro en de nieuwelingen zullen dat zo vlug mogelijk ook willen doen.

Hoeveel EU-burgers zijn er vanaf 1 mei?

De tien nieuwe lidstaten brengen 70 miljoen bijkomende burgers naar de Europese Unie en die zal dan een totale bevolking van 450 miljoen hebben, wat 300 miljoen meer is dan Rusland en een kleine 15O miljoen meer dan de Verenigde Staten. Van die 70 miljoen nieuwelingen brengt Polen - de grootste van de nieuwkomers, ook qua oppervlakte - het grootste aantal mee: bijna 39 miljoen.

Luxemburg (453.000 inwoners) wordt als kleinste broertje in de EU afgelost door Malta (390.000). Qua oppervlakte is Luxemburg in vergelijking met Malta plots zelfs een reus: het groothertogdom is drie keer zo groot als het eiland in de Middellandse Zee.

Hoewel ze elk maar met iets meer dan 10 miljoen zijn, zijn Tsjechië en Hongarije bij de nieuwelingen tweede en derde inzake bevolkingsaantal en behoren Cyprus (710.000) en Estland (1,3 miljoen) tot de kleintjes.

Hoeveel Nobelprijswinnaars komen

erbij?

Zes Nobelprijswinnaars literatuur, en respectievelijk één voor geneeskunde en één voor chemie. Voor literatuur: Imre Kertész (Hongarije, 2002), Wislawa Szymborska (Polen, 1996), Janoslav Seifert, (Tsjechië, 1984,) Czeslaw Milosz,(Polen, 1980), Wladyslav Stanislav Reymont (Polen,1924), Henryk Sienkiewicz (Polen,1905). Geneeskunde: Albert von Szent-Györgyi Nagyrapolt (Hongarije, 1937). Chemie: Jaroslav Heyrovsky (Tsjechië, 1937).

Welke Unesco-

werelderfgoed

komt erbij?

Er komen niet minder dan 43 sites bij, met een gigantische diversiteit. Zo behoort de grootste collectie (na die van Praag, zeggen sommige kenners) van art-nouveaugebouwen voortaan tot de EU: ze bevindt zich in de Letse hoofdstad Riga. Ook kunnen we trots zijn op pareltjes van hoog-barok in het Tsjechische Bohemen, en op modernistische villa's van Mies van der Rohe, in het eveneens in Tsjechië gelegen Brno. Tegelijk is er het unieke ecosysteem van de Hongaarse Puszta, de wijnkelders van de Hongaarse tokayer, de 712 karstgrotten aan de Hongaars-Slowaakse grens, en het grootste complex van dertiende- en veertiende-eeuwse Romaanse en gotische gebouwen van Oost-Europa in Spissky Hrad. Om er maar een paar te noemen, uiteraard.

Welke wereldberoemde likeuren en sterke dranken krijgen voortaan het label 'made in the EU?'

De bekendste bijdragen komen uit Tsjechië: Becherovka en Pilsner Urquell. De kruidenlikeur van dokter Becher uit Karlovy Vary - het recept is tot nu familiegeheim - wordt door de Tsjechen bij beken gedronken met de argumentatie dat het een medicijn is en dus goed voor de mens. De stad Plzn van haar kant schonk haar naam aan het product 'pils', een term overal ter wereld gangbaar.

Ook Hongarije, dat niet van goulash alleen leeft, is een wijnland met de bekende maar wat zwaar op de handse Egri Bikaver, maar vooral met de wereldberoemde tokayer aszu. Polen is dan weer bekend om zijn wodka en het aantal soorten is niet te tellen. De bevolking beweert trouwens met stellige overtuiging zegt dat hij beter is dan de Russische. Maar hij heeft vooral het grote voordeel dat hij zo goed als overal in de 'oude' EU gevonden kan worden. Krijgen we nu een nieuwe hoogste berg en hoeveel zeeën krijgen we er bij?

De Franse Mont Blanc blijft met zijn 4.807m de hoogste top van de EU, maar we krijgen er een paar pieken bij. In Slovenië (Triglav, 2.864 meter) en Slowakije (Gerlachovo Sut, 2.655 meter) bijvoorbeeld. Polen en Tsjechië hebben dan weer bergen die een stukje onder de 2.000 meter blijven. Het aantal wintersportcentra krijgt met hun komst in elk geval forse uitbreiding. Via Polen, Litouwen, Letland en Estland krijgt de EU er in één klap het hele benedenstuk van de Oostzee bij, alleen de Russische exclave Kaliningrad ligt daar als vreemde eend tussen. De Middellandse Zee was al grotendeels van 'ons', alleen het streepje Adriatische kust van Slovenië komt er bij en de nieuwe lidstaten Malta en Cyprus liggen er midden in. Alleen als Roemenië en/of Bulgarije lid worden, krijgt de EU er een nieuwe grote plas bij: de Zwarte Zee. Hongarije is helemaal door land ingesloten, maar brengt een serieus aantal liters water mee: het Balaton Meer, een van Europa's toeristische trekpleisters.Hoeveel gsm's zijn

er per duizend

inwoners?

In een land als Polen bellen slechts 360 mensen mobiel, en ook in Letland en Litouwen wordt de helft niet gehaald. De grootste gsm-liefhebbers zijn de Tsjechen, daar hebben slechts 160 mensen geen mobieltje. Ook in Slovenië ligt het niet mobiel bellende bevolkingstal lager dan een kwart.Hoe staat het met het bezit van de pc's en het gebruik van internet?

De EU van voor de uitbreiding had ook al niet echt erg veel pc's thuis: nipt één burger op de drie had zo'n ding aangeschaft, en evenveel mensen bleken internet te gebruiken. Die cijfers worden alleen in Slovenië min of meer gehaald: 300 computereigenaren en 380 internetgebruikers. Estland, Cyprus en Malta doen het ook niet slecht maar raken niet over één kwart van de bevolking. Litouwen en Polen scoren het slechts, met beide 110 computerbezitters en respectievelijk 140 en 230 internetgebruikers.

Samenstelling: Ayfer Erkul, Lode Delputte,

Ronald Meeus, Maarten Rabaey,

Frank Schlömer, Emmanuel Van Brussel,

Catherine Vuylsteke en Johan Corthouts

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234