Vrijdag 12/08/2022

Het zeventig puntenplan gefileerd

Bij de veertigste verjaardag van het Vlaams Belang, die morgen gevierd wordt in Antwerpen, past de vraag of het zeventig-puntenplan enige voet aan de grond heeft gekregen. De meest extreme voorstellen bleven dode letter, enkele werden wet, en heel wat zijn voorwerp van verhitte discussies.

1. Opdoeken van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding
In het eerste partijprogramma van N-VA stond al de afschaffing van dit Centrum, ondertussen herdoopt tot Unia. Hooggeplaatste N-VA'ers stellen bij elke rel de interfederale instelling in vraag. Voor staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) is het 'een centrum van polarisering', voor minister Liesbeth Homans (N-VA) 'niet neutraal en niet objectief'.

2. Ontmaskeren en ontmantelen van de vreemdelingenlobby
N-VA maakt er geen geheim van dat ze organisaties als Kifkif of Vluchtelingenwerk Vlaanderen niet goedgezind is. Toen er een spotprent van KifKif opdook met staatssecretaris Theo Francken (N-VA) die wacht op de onthoofding door een IS-beul, had hij het over een 'gesubsidieerd links haatclubje'. Ook niet-gesubsidieerde organisaties, zoals Artsen zonder Grenzen, krijgen ervan langs omdat ze mensensmokkel mee in stand zouden houden.

3. Oprichten
van parlementaire commissie
over migratie

4. Oprichting van een staats-secretariaat voor Immigratiezaken

5. Uitvoeren
van kosten-
batenanalyse
van aanwezigheid vreemdelingen
in ons land

6. Bekendmaken van statistieken
in verband met vreemdelingencriminaliteit
De federale politie houdt cijfers bij, maar geeft die enkel vrij als er een parlementaire vraag naar komt.

7. Organiseren van volksraad-pleging over immigratie-
probleem

8. Integratie-
politiek afwijzen

9. Geen
stemrecht voor
vreemdelingen
Migranten van buiten de EU die al vijf jaar in België verblijven, mogen sinds 2004 stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. EU-burgers verwierven dit recht al in 1996.

10. Nationaliteit als voorwaarde om te zetelen
in organen van sociaal overleg

11. Nationaliteit als voorwaarde om te zetelen
in openbare adviesraden of beheersorganen

12. Strenge
controle op
politieke
vreemdelingen-
organisaties

13. Verbod op buitenlandse
politieke
propaganda
Bij de Turkse verkiezingen in april zei minister Homans dat propaganda van de AKP-leider Recep Tayyip Erdogan niet thuishoorde in Vlaanderen. "Die Turkse waanzin subsidieer ik niet", klonk het ferm. Ze liet daarom de Fatih-moskee in Beringen, die Erdogans denkbeelden zou verspreiden, sluiten (zie vermindering aantal moskeeën).

14. Erkenning van de islamitische eredienst intrekken

15. Het aantal moskeeën
drastisch
verminderen
Minister Homans weigert al maanden om veiligheidsredenen twintig moskeeën te erkennen.

16. Recht en orde herstellen in de getto-
wijken
De War on Drugs is een van de speerpunten van het beleid van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Hij verwijst daarbij geregeld naar Borgerhout, al valt het woord getto nooit. Na de aanslagen van 22 maart kwam Jan Jambon, minister van Binnenlandse Zaken (N-VA), met het Kanaalplan dat onder meer Molenbeek zal 'opkuisen' (zijn woorden).

17. Het moslimfundamentalisme terugdringen
Door de aanslagen van IS in België, en de rest van Europa, staat dit helemaal bovenaan op de agenda. Niet omdat het Vlaams Belang er al decennia op hamert. De regering sluit 'garagemoskeeën', stelt deradicaliseringsambtenaren aan en wijst radicale imams het land uit.

18. Rituele
slachtingen
verbieden
In juni stemde het Vlaams Parlement, op één onthouding bij sp.a na, voor een totaalverbod op onverdoofd slachten vanaf 2019.

19. Oprichting van een apart onderwijsnet voor islamkinderen
In Brussel opende afgelopen maand de vijfde islamschool. De eerste bestaat sinds 1989. In het Vlaams onderwijs is er geen enkele. Plannen om een basisschool op te richten in Mechelen stuitten in 2015 op forse politieke tegenwind. Groot verschil met Vlaams Blok: de partij zag de scholen als voorbereiding op een terugkeer, deze initiatieven komen uit de moslimgemeenschap zelf.

20. De mun­dialistische en
multiculturele indoctrinatie
in de scholen afschaffen

21. Non-discriminatiepact en non-discriminatiecode opzeggen

22. Tewerkstelling als ambtenaar enkel voor Belgen

23. Werk voor eigen volk eerst, tegen positieve discriminatie

24. Sociale
huisvesting voor eigen volk eerst
Vanaf 1 november moeten huurders van een sociale woning kunnen aantonen dat ze Nederlands kennen. Wanneer dat niet zo is, kunnen er boetes volgen. Bedoeling is dat nieuwkomers zich beter zullen integreren in hun buurten. Zij worden dus niet rechtstreeks gediscrimineerd, maar zullen het wel moeilijker krijgen bij de toewijzing van een woning.

25. Het her­-
in­voeren van
de nationaliteit
door afstamming
Kamerlid Sarah Smeyers (N-VA) lanceerde in maart het plan om de toegang tot de Belgische nationaliteit te verstrengen. Jongeren met een dubbel paspoort zouden na hun achttiende verjaardag een burgerschapsexamen moeten afleggen.

26. De sinds
1991 toegekende
nationaliteits-
verwerving herzien

27. Strenge
naturalisatievoorwaarden invoeren
Begin december 2012 kwam er een strengere naturalisatiewet, wat de aanvragen meteen pijlsnel deed dalen. Tot dan volstond een verblijf van drie jaar in België of duidelijke banden met ons land. Nu komen enkel nog meerderjarigen in aanmerkingen die legaal in ons land verblijven en 'uitzonderlijke prestaties leveren voor België'. Denk aan academici of atleten. In 2016 waren er nog maar 13 naturalisaties.

28. Het invoeren van een burgerschapsproef om Belg te worden
Nieuwkomers moeten sinds maart vorig jaar een nieuwkomersverklaring ondertekenen waarin ze beloven zich in onze maatschappij te integreren en onze wetten, waarden en normen te respecteren. Groen-Kamerlid Kristof Calvo pleitte in de zomer van dat jaar voor een burgerschapsverklaring voor iedereen die zijn middelbare school afrondt. Belangrijk verschil: die is niet verbonden
aan het verwerven van de
nationaliteit.

29. Het onder voorbehoud
toekennen van
de nationaliteit
Buitenlanders die hier geboren zijn of voor hun twaalfde zijn komen wonen, kunnen het land worden uitgezet als ze verdacht worden van criminele feiten. Die wet raakte in februari 2017 door het parlement. Voor wie de Belgische nationaliteit heeft,
geldt deze regel niet.

30. De sinds 1974 toegekende
naturalisaties
evalueren

31. Dubbele
nationaliteit onmogelijk maken

Zuhal Demir heropende het debat deze zomer toen ze verklaarde dat ze af wil van haar Turkse nationaliteit. Ook voor Hendrik Bogaert (CD&V) en Ann Brusseel (Open Vld) willen die discussie voeren. N-VA wou ook terroristen automatisch de dubbele nationaliteit ontzeggen, maar de Raad van State blokkeerde dat.

32. Systeem van familiehereniging afschaffen
In 2011 maakte het parlement de regels voor gezinshereniging gevoelig strenger. Dat moest de aankomst van familieleden van migranten inperken. Door de vluchtelingencrisis blijft het aantal gezinsherenigers echter hoog.

33. Schijn-
huwelijken streng bestraffen
De parketten, rechtbanken, politie en Dienst Vreemdelingenzaken startten in 2009 de strijd tegen schijnhuwelijken. In 2013 legden minister Annemie Turtelboom (Open Vld) en staatssecretaris Maggie De Block (Open Vld) nog zwaardere straffen op en zetten ze ook 'schijnsamenwoonst'
in de wet.

34. De akkoorden van Schengen en Dublin afwijzen

35. Strengere grenscontroles
De vluchtelingencrisis en de terreur maken dat het akkoord van Schengen, dat de binnengrenzen afschaft, steeds vaker de facto niet meer geldt. Grenscontroles zijn weer in zwang, vaak met camera's.

36. Conventie
van Genève enkel nog laten gelden voor Europeanen
Het Vlaams Blok wou de Conventie gewoon opheffen voor niet-Europeanen. N-VA-voorzitter Bart De Wever pleitte in 2015 voor een herziening van die Conventie, maar daarmee bedoelde hij wat anders dan het VB. De Wever vroeg zich af of vluchtelingen wel dezelfde toegang tot de sociale zekerheid moeten krijgen als de Belgen. Ook Johan Vande Lanotte (sp.a) stelde zich vragen bij de werking van de Conventie tijdens de vluchtelingencrisis.

37. Invoeren van lijst met politiek onveilige landen
Elk jaar legt de regering een lijst aan met veilige landen. Asielzoekers die uit deze landen komen, krijgen een extra korte procedure.

38. Vreemde
studenten moeten na het beëindigen van hun studies terugkeren naar hun land van
herkomst

39. Gesloten opvangcentra voor asielzoekers oprichten
In ons land zijn er vijf gesloten centra.

40. Illegalen daadwerkelijk uitwijzen en repatriëren
Elke regering heeft die ambitie.

41. Oprichten
van een
vreemdelingenpolitie
Op zich bestaat de vreemdelingenpolitie niet. In vele politiekorpsen zijn er wel politiemensen die zich in deze problematiek specialiseren. Als er zich specifieke problemen voordoen, zoals in het Brusselse Maximiliaanpark, komen er wel tijdelijke teams met agenten en ambtenaren van Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

42. Hervormen van uitwijzingsprocedure voor geweigerde
kandidaat-vluchtelingen

43. Oprichten van gesloten opvangcentra buiten bebouwde zones

44. Afschaffen niet-verwijderings-
principe voor minderjarigen
In 1994 gold nog dat schoolgaande kinderen (en hun ouders) per definitie het land niet uit mochten worden gezet. Nu
zijn die regels veel strenger geworden.

45. Verhoging repatriëringsbudget

46. Illegale vreemdelingen die hun identiteit niet bekend-maken, bestraffen

47. Bestraffen van het helpen onderduiken van illegalen en uitgeprocedeerden
Hier staan straffen op sinds 1980.

48. Uitwijzing van criminele vreemdelingen
In 2017 werden er al 1.112 criminele vreemdelingen uit de gevangenissen terug gestuurd naar hun land van herkomst.

49. Sociale
zekerheid splitsen

50. Oprichten
van terugkeerfonds voor vreemdelingen

51. Terugkeer-premie uitreiken
Alle migranten uit landen buiten de Europese Unie of de Balkan krijgen een premie van 250 euro per volwassene en 125 euro per kind. Daarbovenop komen uitgeprocedeerde asielzoekers ook wel eens in aanmerking voor re-integratiesteun van enkele honderden euro's. Daarmee kunnen ze een eigen onderneming oprichten of een huis huren. Het geld wordt niet cash meegegeven, maar gestort aan lokale partners in de herkomstlanden.

52. Invoeren van een belasting voor wie niet-Europese vluchtelingen tewerkstelt

53. Een algemene arbeidskaart, beperkt tot
een bedrijfstak, invoeren

54. Kinderbijslag voor
niet-Europeanen
verminderen

55. Verplichte terugkeer na
vijf maanden
werkloosheid

56. Afschaffen van kinderbijslag voor kinderen opgevoed in
het buitenland
Kamerlid Sarah Smeyers (N-VA) diende eind 2015 een wetsvoorstel in zodat nieuwkomers pas na vier jaar verblijf in ons land het volledige kindergeld zouden krijgen. Niet afschaffen, wel afbouwen dus. Haar voorstel maakte geen enkele kans, aangezien kindergeld sinds 2014 een Vlaamse bevoegdheid is. Ook Open Vld toonde zich positief tegenover het idee.

57. Werkloosheids-vergoeding voor niet-Eurpeanen verminderen

58. Intersectorele immobiliteit
voor buitenlandse werknemers invoeren

59. Beperken van het eigendomsrecht van
niet-Europese vluchtelingen

60. Ontwikkelings-hulp reorganiseren

61. Investeren
in te werkstelling in landen
van herkomst

62. Investeren
in huisvesting
in landen van
herkomst

63. Onderwijs voor vreemdelingen aanpassen aan noden landen
van herkomst

64. Economische samenwerking tussen Europa, Turkije en
N-Afrika
verbeteren

65. Stedelijke en gemeentelijke samenwerking

66. Inventarisering van bedrijven en firma's die willen samenwerken met herkomst-landen

67. Bilaterale akkoorden afsluiten met landen van
herkomst
Theo Francken sloot een hele rist bilaterale akkoorden af, onder meer met Marokko. Uitgeprocedeerde asielzoekers en criminele illegalen kunnen daardoor makkelijker terugkeren naar hun land van herkomst.

68. Onmiddellijke terugkeer van alle illegalen, criminelen en werklozen

69. De terugkeer van de eerste generatie
vreemdelingen

70. De terugkeer van de tweede en derde generaties vreemdelingen
Kleurenlegende
gerealiseerd
deels gerealiseerd of voorwerp van politiek debat
niet gerealiseerd

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234