Vrijdag 20/05/2022

De regering antwoordt: paars is wel groen

'Met verbazing' zegt de top van de paarse regering kennis te nemen van het stuk 'De paarse afbraak van groen' in De Morgen van gisteren. 'Het overzicht is niet correct', zo luidt het. En: 'De auteur troostte zich niet eens de moeite om de aangehaalde feiten op hun waarheidsgehalte te toetsen bij de diverse departementen. De titel op de voorpagina 'Paars zet het milieu bij het restafval' raakt dan ook kant noch wal.'

Wij willen u er in de eerste plaats op wijzen dat de feitelijke lijst van groene maatregelen, die volgens Tom Cochez nu afgebroken zouden worden, géén verworvenheden zijn van de groenen alleen, maar van de hele paars(-groene) ploeg van de afgelopen jaren, waarvoor niet alleen "de groenen zich bijzonder sterk hebben gemaakt". Belangrijke groene aandachtspunten die verwezenlijkt werden tijdens de paars-groene regering, zoals de afbouw van de nucleaire energie en de KB's en wetten met betrekking tot de liberalisering van de elektriciteits- en de gasmarkt, zijn intact gebleven.

Bij het aantreden van de huidige regering werden via de programmawet van 5 augustus 2003 de groene fiscale maatregelen zonder voorgaande in de Belgische geschiedenis (variabilisering autokosten, ecologische differentiëring van energiebijdragen en gebruik cliquetsysteem motorbrandstoffen) afgekondigd.

In antwoord op uw artikel wensen wij bovendien hierna volgende preciseringen aan te brengen en kanttekeningen te plaatsen.

Inzake de aanpassingen bij wet, bijzondere wet of KB:

1) De aanpassing van de genocidewet dateert van voor het inwerkingtreding van het Internationaal Strafhof. Bovendien blijft de oorspronkelijke doelstelling van de genocidewet overeind, maar politieke misbruiken die onder de vorige versie van de wet mogelijk waren, zijn nu uitgesloten.

2) Wijziging van de wet-Francorchamps. Het klopt dat we niet langer vooruitlopen op Europese eisen terzake maar deze regering bindt de strijd tegen het roken aan met veel directere maatregelen. Op de minsterraad van 23 januari 2004 zal de minister van Volksgezondheid een nieuw antitabaksplan ter goedkeuring voorleggen. Daarin liggen tal van maatregelen vervat die het ontmoedigen van het roken en de sensibilisering van het publiek veel directer aanpakken dan een algemeen reclameverbod, zoals bijvoorbeeld het verbieden van funbox en het verbod van verkoop aan -16-jarigen. 3) Defederalisering van de wapenexport. Dit is gewoon het doortrekken van de voorheen bestaande feitelijke toestand, zonder afbreuk te doen aan de strenge criteria.

4) Uitholling alimentatiefonds. De programmawet van 22 december 2003 haalt de inwerkingtreding opnieuw naar voren, met name naar 1 juni 2004. In tegenstelling tot wat in het artikel wordt gezegd zijn er voor de invordering van de gelden geen inkomensgrenzen voorzien. Bovendien blijft het bestaande systeem van voorschotten via OCMW's behouden. De nieuwe wet is een sociale verbetering van het oorspronkelijk concept.

5) Uitstel reductie pesticiden. De in de wet van 28 maart 2003 voorziene oprichting van een samenwerkingsakkoord met gewesten, de oprichting van het gemeenschappelijk comité, ontwikkeling van indicatoren en een lijst van te reduceren stoffen gebeurt op een degelijke en wetenschappelijk onderbouwde manier.

6) Ecoboni. Er is van een uitstel of afstel geen sprake, integendeel, de programmawet regelt de inwerkingtreding, met name op 1 april 2004. Ook hier is de nieuwe versie een (ecologische) verbetering van het oorspronkelijk concept. 7) Topmanagers. Het wetsontwerp werd nog niet opgevist omdat het een en ander grondig bestudeerd diende te worden in het licht van internationale initiatieven. Daaronder de herformulering van de Oeso-richtlijnen inzake deugdelijk bestuur, die in 2004 gefinaliseerd zullen worden. Het is daarbij belangrijk dat Belgische ondernemingen onderworpen worden aan een regeling.

8) Financiering loopbaanonderbreking. Er is inderdaad daaromtrent nog geen akkoord met de gewesten en de gemeenschappen afgesloten, waardoor deze maatregel nog niet in werking is getreden. Deze maatregel is evenwel niets anders dan het laten dragen van financiële verantwoordelijkheid voor de eigen beslissingen door de betrokken overheden. Bovendien gaat dat gepaard met een schrappen van de vervangingsplicht, wat in het artikel niet vermeld wordt.

9) Copernicus. Het uitgangspunt van het hoofdstuk omtrent beter bestuur in het paarse regeerakkoord is juist de voortzetting van Copernicus die werd ingezet tijdens de vorige legislatuur. Op basis van de ervaringen wordt de hervorming wel geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Zo werden de lonen van het topmanagement dat nog moet worden aangesteld, verlaagd. Minister Arena, verantwoordelijk voor Ambtenarenzaken, heeft echter in haar beleidsnota duidelijk aangegeven dat zij de modernisering voort wil zetten. In dat verband werkt zij momenteel een voorstel uit voor de nieuwe loopbanen van de ambtenaren van niveau A.

Bovendien worden de verbeterprojecten (bpr's) in de verschillende overheidsdiensten voortgezet en geïmplementeerd.

Inzake genomen beslissingen op ministerraad of ingeschreven in begroting:

1) Windmolens. Het feit dat op de Vlakte van de Raan geen windmolens gebouwd worden, is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State tijdens de vorige legislatuur. Aan de in die uitspraak geuite bezwaren tegen het reglementair kader is intussen tegemoetgekomen in nieuwe versies van de betrokken KB's. In hoofdzaak om ecologische redenen (vogelbescherming) is nu beslist tot een omvangrijke concentratie van de windmolens op de Thorntonbank.

2) Dotatie Brussel. In dit dossier laten we het best de cijfers spreken: in 2003 was 80 miljoen voorzien, in 2004 is 150 miljoen euro voorzien in de begroting.

Wie twijfelt, raadplege de rijksmiddelenbegroting.

3) Rem op budget Ontwikkelingssamenwerking. De doelstelling om tot 0,7 procent van bnp te komen in 2010 wordt onverminderd aangehouden. Voor 2004 is eenzelfde aangroei vooropgesteld als voor 2003.

4) Financiering van de NMBS. Er is inderdaad 150 miljoen euro geschrapt, maar het zogenaamde hiaat is verrekend in de schuldovername ten belope van 7,4 miljard euro vanaf 2005. Tevens moet worden opgemerkt dat de ordonnanceringen aan de NMBS, met een bedrag van 3.321 miljoen euro (3.172,3 + 148,7 voor het Gen via FPM) eind van 2003 een voorheen ongekend hoog bedrag hebben bereikt.

5) Transfer van ontwikkelingsgeld naar Buitenlandse Zaken. Dit is geen inhoudelijke maar een louter vormelijke en begrotingstechnische kwestie als gevolg van het feit dat de Copernicus-vernieuwing de betrokken bevoegdheden binnen 1 federale overheidsdienst onderbrengt. Dit neemt evenwel niet weg dat de minister van Ontwikkelingssamenwerking de enige ordonnancerende autoriteit blijft.

6) Geld naar opvang asielzoekers. Dat is juist, maar het is de loutere toepassing van de Oeso-regels inzake Oda-aanrekenbaarheid. Concreet betekent dat dat de middelen die besteed worden tijdens het eerste jaar van opvang van de asielzoekers, Oda-aanrekenbaar is.

Inzake feiten en verklaringen:

1) Verslapte controle op Delcredere. Dit is een verkeerde voorstelling van feiten. De organieke wet van de Delcredere voorziet dat de dienst in zijn evaluatie verzekeringstechnische criteria hanteert. Met de regionalisering van de wapenuitvoer is de ethische toetsing niet verdwenen, maar valt die onder de verantwoordelijkheid van de gewesten.

2) Slabakken met het breken van het monopolie van Electrabel. De veiling van VPP is sinds december 2003 een realiteit. Daarnaast wordt aan het creëren van meer concurrentie op de elektriciteitsmarkt nu ook gewerkt via de oprichting van een elektriciteitsbeurs. De capaciteit van de interconnectoren wordt uitgebreid en er is beslist dat 25 procent van de productiecapaciteit toegankelijk moet zijn voor diverse marktactoren. Wat de ombudsdienst betreft, is het door de wet vereiste overleg met de gewesten aan de gang. Een nieuw KB over de aanstelling van de algemene raad zal eerstdaags worden gepubliceerd. Het energiebeleid van deze regering vormt grotendeels een rechtlijnige voortzetting van de paars-groene lijn die destijds werd uitgestippeld.

Nog tijdens het voorbije weekend werd door de ministerraad in Gembloux een duidelijke beslissing genomen om verder te opteren voor de bouw van milieuvriendelijke productie-eenheden, alsook om de bouw van nieuwe productie-eenheden die gebruikmaken van hernieuwbare energie aan te moedigen.

3) Maximale herinvoering van compensaties bij legeraankopen. Dat is onjuist. Wij doen niets anders dan een KB dat onder paars-groen is goedgekeurd uitvoeren.

4) 'Creatieve' legeraankopen. Wat hier is vermeld is een partiële weergave van de feiten. Er was inderdaad een negatief advies van de IF, maar conform de voorziene procedure is de minister van Landsverdediging daartegen in beroep gegaan, waarna de minister van Begroting zijn akkoord heeft verleend. Dit is dus een loutere toepassing van het KB van 16 november 1994 inzake administratieve lasten en begrotingscontrole.

5) Begraven vaste boekenprijs. Uit contacten met de sector is gebleken dat het hanteren van een vaste boekenprijs duidelijk geen efficiënt middel is om de problemen op te lossen waarmee de sector kampt, met name een garanderen van de leefbaarheid van de kleine boekhandel, en strijden tegen culturele verarming. Op dit ogenblik wordt in samenspraak met betrokkenen gezocht naar betere middelen om genoemde problemen uit de weg te ruimen.

6) Inlichtingendiensten mogen burgers afluisteren. Tijdens de vorige regeerperiode met groen werd de wet van 3 mei 2003 goedgekeurd die toelating geeft aan de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (Adiv) van de krijgsmacht communicaties af te luisteren uitgezonden in het buitenland bij buitenlandse militaire operaties. De vorige minister van Justitie had in januari 2003 eveneens een voorontwerp aan de Raad van State voorgelegd met betrekking tot de mogelijkheid tot afluisteren door de Veiligheid van de staat en de Adiv. Het was de bedoeling om beide diensten dezelfde afluistermogelijkheden te geven binnen eenzelfde juridisch kader met de nodige controlemogelijkheden en effectieve garanties voor de burgers, waaronder een beroepsmogelijkheid in geval zij vermoeden afgeluisterd te worden.

7) Terugschroeven strak ggo-beleid. Terwijl tijdens de vorige legislatuur wel toelatingen werden verstrekt voor experimenten (maar dat anderzijds proefvelden werden vernietigd) is sinds het aantreden van deze regering nog geen enkele nieuwe toelating verstrekt. De onthouding van België inzake het dossier van zoete maïs is het resultaat van het feit dat voor de standpuntbepaling in dit ecologisch belangrijke dossier nu degelijk wetenschappelijk advies wordt afgewacht en niet louter emotioneel wordt gereageerd.

8) Getreuzel met Kyoto. Omdat tijdens de bewindsperiode van een groene staatssecretaris in dit dossier inzake de lastenverdeling tussen de gewesten noch inzake het federaal plan concrete beslissingen werden genomen rust die zware taak integraal op de schouders van de nu bevoegde ministers, die hiervan sinds hun aantreden onmiddellijk werk hebben gemaakt. Ten bewijze daarvan: de afspraak van een concrete timing van de activiteiten die ervoor moet zorgen dat ons land eind maart een allocatieplan aan de Europese Unie kan overmaken, de oprichting van de Nationale Klimaatcommissie, de intense discussie over de lastenverdeling die op dit ogenblik wordt gevoerd en de duidelijke afspraak om een ontwerp van federaal plan aan de ministerraad van 19-20 maart te onderwerpen.

Guy Verhofstadt (VLD), eerste minister; Johan Vande Lanotte (SP.A.), vice-premier en minister van Begroting en Overheidsbedrijven; Freya Van Den Bossche (SP.A), minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234