Zondag 13/06/2021

De geboorte van een reus

De vroegere Club van Negen is het Europa van de Vijftien geworden, en wat ooit de Europese Economische Gemeenschap was is nu de Europese Unie zoals die in Maastricht boven de doopvont werd gehouden. Een overzicht van het parcours dat de Unie de voorbije twintig jaar heeft afgelegd.

Oprichting EMS

7 juli

Op de Europese Raad van Bremen stellen Frankrijk en de Duitse Bondsrepubliek voor om de monetaire samenwerking nieuw leven in te blazen. De raad keurt de oprichting van het Europees Monetair Stelsel en de invoering van een Europese rekeneenheid, de ecu, goed.

'Als we Schotland of Baskenland zouden erkennen als onafhankelijke staten, zou dat het einde van Europa betekenen.'

Sicco Mansholt, Nederlands europarlementslid en ex-Commissievoorzitter

16 januari

Eenheidsmunt

13 maart

De Europese Raad van Parijs betekent de echte geboorte van het EMS, dat op drie pijlers rust: een Europese eenheidsmunt, een wisselkoers- en interventiemechanisme, en verschillende krediet- en transfermechanismen. Het Verenigd Koninkrijk neemt aanvankelijk niet deel aan het initiatief.

Griekse

toetreding

28 mei

In Athene wordt de toetredingsakte van Griekenland ondertekend.

Eén burger, één stem

7 tot 10 juni

In de negen EG-landen worden de eerste algemene en recht-streekse verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden. 61 procent van de stemgerechtigde Europeanen brengen hun stem uit. De centrumrechtse partijen behalen 233 zetels, links haalt er 155. De voormalige Franse minister Simone Veil wordt de eerste voorzitter van het recht-streeks verkozen Parlement.

'De toetreding van Spanje en Portugal tot de Europese Gemeenschap zal van Frankrijk het echte hart van Europa maken; de uitbreiding is in het belang van het grote Zuidwesten.'

Valéry Giscard

d'Estaing, president van de Franse Republiek

4 oktober

Internationale samenwerking

30 oktober

In Lomé, de hoofdstad van Togo, ondertekent de EG een nieuw samenwerkingsakkoord met 58 ACS-landen (landen in Afrika, het Caraïbische gebied en de Stille Oceaan), de zogenaamde Tweede Overeenkomst van Lomé.

De 'noodstop' van Giscard

17 juli

Door de terughoudendheid van de Franse president Giscard d'Estaing, die de derde uitbreiding van de EG koppelt aan een oplossing voor de landbouw- en financiële problemen, lopen de onderhandelingen over de toetreding van Spanje en Portugal aanzienlijke vertraging op.

Brits protest

17 juli

Op de raden van Dublin en Luxemburg tekent het Verenigd Koninkrijk protest aan omdat het vindt dat de Britse bijdrage aan de Europese begroting te groot is. Het gevolg is dat Groot-Brittannië voor het volgende boekjaar een aanzienlijk kleinere bijdrage moet betalen.

Griekenland, een van de tien

1 januari

Zes jaar na de aanvraag tot toetreding wordt Griekenland de tiende lidstaat van de Europese Gemeenschap. Er begint een overgangsperiode van vijf jaar waarin de nieuwe lidstaat zijn economie zal moeten afstemmen op die van de andere lidstaten. Door de toevoeging van 24 Griekse parlementsleden stijgt het aantal zetels in het Europees Parlement tot 434. De Europese Gemeenschap telt nu 269 miljoen inwoners.

Ecu maakt haar opwachting

1 januari

Hoewel ze sinds 1978 al gebruikt werd als symbolische munteenheid in officiële documenten van de EG, wordt de ecu nu pas officieel aangenomen als de Europese munteenheid.

Gaston Thorn voorzitter

6 januari

De Luxemburger Gaston Thorn wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

'Ik ben er voorstander van om de uitvoerende macht van deze Commissie uit te breiden.'

Gaston Thorn, voorzitter van de Europese Commissie

6 januari

Na Veil,

Dankert

De Nederlander Piet Dankert wordt de tweede voorzitter van het Europees Parlement sinds de invoering van de recht-streekse verkiezingen voor dat Parlement.

Een koel afscheid

23 februari

Groenland, dat samen met Denemarken tot de EEG toetrad in 1973, besluit de Gemeenschap te verlaten. Dat gebeurt na een referendum waarbij 52 procent van de kiezers zich tegen het lidmaatschap uitspreekt. Door het afscheid van Groenland verliest de Europese Gemeenschap op slag de helft van haar grondgebied.

'Wat kennelijk ontbreekt voor Europa is een duidelijk concept over waar we naartoe willen met de Gemeenschap. Ook door de nieuwe toetredingen wordt dat niet duidelijker. Is Europa nu een vrijblijvend clubje geworden waar af en toe over de economie wordt gepraat of bestaat de wil nog om voor Europa een stevige structuur uit te bouwen?'

Leo Tindemans, Belgisch minister van Buitenlandse Betrekkingen

13 februari

Kalme zee

25 januari

Na zes jaar van keiharde onderhandelingen legt de Raad van Ministers een gemeenschappelijk visserijbeleid vast, dat moet leiden tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen, de organisatie van de interne markt en een betere naleving van de internationale verdragen.

De strijd duurt voort

De onderhandeling over de toetreding van Spanje en Portugal tot de EEG blijven maar aanslepen. De belangrijkste struikelblokken zijn het sociale beleid en het landbouw- en visserijbeleid.

Startschot voor de Unie

4 februari

Het Europees Parlement keurt het ontwerp-Verdrag over de Europese Unie goed, dat werd uitgewerkt door het institutionele comité onder leiding van het Italiaans europarlementslid Altiero Spinelli. Dat verdrag heeft tot doel de bevoegdheden van de Gemeenschap uit te breiden en de democratische legitimiteit ervan te vergroten.

Eindelijk een datum

In maart besluit de EEG eindelijk dat Spanje en Portugal op 1 januari 1986 kunnen toetreden.

'Merkwaardig genoeg vindt alles wat een Europees project is zijn oorsprong in Frankrijk, zoals ook alle bezwaren tegen een verenigd Europa Frans zijn.'

Altiero Spinelli, Italiaans europarlementslid

19 maart.

Nieuwe

gezichten

14 tot 17 juni

Tweede rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement.

Papieren in orde

1 januari

In de meeste Europese lidstaten worden de eerste Europese paspoorten in omloop gebracht.

De intrede van

Delors

19 januari

De Fransman Jacques Delors volgt Gaston Thorn op als voorzitter van de Europese Commissie.

'Het ideaal van de Europese eenmaking heeft meer bestaansreden dan ooit, want de wereld van vandaag dwingt ons ertoe, en die van morgen nog veel meer.'

Felipe Gonzalez, premier van Spanje

12 juni

Interne markt

29 juni

De Europese Raad van Milaan keurt het Witboek van de Commissie over de verwezenlijking van de interne markt goed.

Rome herzien

3 december

Op de top van Luxemburg wordt overeenstemming bereikt over een herziening van het Verdrag van Rome, die neergelegd wordt in de 'Europese Akte'.

Het Europa van de Twaalf

1 januari

Negen jaar na hun verzoek tot lidmaatschap treden Spanje en Portugal toe tot de Europese Gemeenschap.

Zonder talmen

16 februari

Op initiatief van het Europees Parlement, en met het oog op de verwezenlijking van de Europese Unie, ondertekenen de regeringen van de twaalf lidstaten de Europese Akte, die vervolgens door de nationale parlementen geratificeerd wordt. Denemarken, Italië en Griekenland keuren de Akte goed op 28 februari. In dit nieuwe verdrag verbinden de Twaalf zich ertoe ten laatste op 31 december 1992 een echt eengemaakte markt te creëren waarin personen, kapitalen, goederen en diensten vrij kunnen circuleren. Een ander fundamenteel aspect van de Akte is samenwerking inzake buitenlands beleid.

'De Europese berg heeft een muis gebaard: de Europese Akte.'

Altiero Spinelli, Italiaans europarlementslid.

Alles op een rijtje

17 februari

De Commissie werkt een programma van maatregelen uit voor de concrete uitvoering van de Europese Akte, die op 1 juli van dit jaar definitief van kracht wordt.

Turks verzoek

14 april

Turkije verzoekt formeel toegelaten te worden tot de Gemeenschap.

Ierland

aanvaardt

26 mei

De Ieren keuren bij referendum de Europese Akte goed.

De uitgestoken hand naar het oosten

24 juni

In Luxemburg wordt een gemeenschappelijke verklaring van wederzijdse erkenning ondertekend tussen de EEG en de Comecon.

Gemeenschappelijke munt

28 juni

De Twaalf worden het op de Top van Hannover eens over de Monetaire Unie en de oprichting van een gemeenschappelijke centrale bank. Er wordt een Comité van Wijzen opgericht dat een rapport over het project moet voorbereiden.

Wijzen voor de Unie

13 september

Het Comité van Wijzen dat is opgericht om de Economische en Monetaire Unie (EMU) voor te bereiden, komt voor het eerst officieel bijeen in Basel. Het comité bestaat uit Commissievoorzitter Jacques Delors, Europees commissaris Frans Andriessen, de twaalf gouverneurs van de nationale centrale banken en drie externe en onafhankelijke experts.

Delors gaat door

1 januari

Het mandaat van Delors als voorzitter van de Europese Commissie wordt met vier jaar verlengd.

'Als we er niet voor zorgen dat de burgers de Gemeenschap kunnen voelen, zullen we er niet in slagen hun belangstelling te wekken. Men wordt niet zomaar verliefd op de interne markt. Daarom moeten we de Gemeenschap een ziel geven.'

Jacques Delors, voorzitter van de Europese Commissie

januari

Doorslaggevend rapport

17 april

In Luxemburg wordt het zogenaamde Delors-rapport voorgesteld dat het Comité van Wijzen heeft voorbereid. Volgens dat rapport is een nieuw verdrag over de Europese Gemeenschap, vergelijkbaar met de Europese Akte, onontbeerlijk. Volgens Delors kan de Unie er nooit komen als er geen economische convergentie komt tussen de twaalf lidstaten. Het rapport voorziet in de oprichting van een Europese Monetaire Unie in drie fases.

Nieuwe

gezichten

18 juni

Derde rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement.

Groen licht

26 en 27 juni

De Europese Raad van Madrid geeft het startschot voor de Monetaire Unie. Er wordt besloten om de eerste fase aan te vatten op 1 juli 1990. Overeenkomstig het Delors-rapport wordt besloten een intergouvernementele conferentie samen te roepen om het Verdrag van Rome te herzien.

Britse bedenkingen

9 november

De Britse regering stelt een alternatief voor het plan-Delors voor, waarin het wel instemt met deelname aan de eerste fase van de Monetaire Unie, maar niet aan de volgende fases.

Vaarwel aan de muur

9 november

De Berlijnse muur valt.

'De Duitse eenmaking zal er alleen komen als ook de Europese er komt.'

Helmut Kohl, Duitse Bondskanselier

23 november

Akkoord met EVA

19 december

Er worden onderhandelingen gestart met de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) over de oprichting van een Europese Economische Ruimte (EER)

Europese solidariteit

29 mei

Ondertekening van de akkoorden ter oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.

Vrij verkeer

19 juni

Ondertekening van de Schengen-akkoorden, die de fysieke grenzen opheffen tussen Duitsland, Frankrijk en de Benelux.

Eerste etappe

25 en 26 juni

De Raad van Dublin besluit dat de eerste fase van de EMU zal beginnen op 1 juli. Tijdens die fase moeten de lidstaten convergentie nastreven in hun economisch beleid, samenhang in de besluitvorming, en de ontwikkeling van de eenheidsmunt, de ecu. Daarnaast keuren de staats- en regeringsleiders de kalender voor de politieke eenmaking van Europa goed.

Vrij verkeer van kapitaal

1 juli

De eerste fase van de EMU begint met de vrijmaking van het kapitaalverkeer tussen de lidstaten, een beslissing die op 1 januari 1991 geratificeerd wordt. Tegelijk treedt ook het Verdrag voor de Monetaire Unie tussen de twee Duitslanden in werking.

De gok van Delors

21 augustus

Commissievoorzitter Delors stelt voor om de tweede fase van de EMU te laten ingaan op 1 januari 1993, de datum waarop ook de interne markt van start gaat.

Een jaar vertraging

18 oktober

Delors stemt ermee in om het begin van de tweede fase van de EMU een jaar uit te stellen.

Parlement zonder grenzen

29 november

In Rome worden de parlementaire conferenties gehouden waar vertegenwoordigers van het Europees Parlement en van de twaalf nationale parlementen aan deelnemen.

De definitieve stap

15 december

Historische Europese top in Rome. De twaalf staats- en regeringsleiders vatten de intergouvernementele conferenties aan die de eenheidsmarkt moeten omvormen tot een echte economische, monetaire en politieke unie.

'Ik geloof dat Turkije in de toekomst als bruggenhoofd kan fungeren tussen de Europese landen en de moslimwereld. Europa heeft een bemiddelaar nodig.'

Turgut Ozal, president van Turkije

20 juni

Neen aan de twee snelheden

21 september

De Europese economieministers nemen drie principes aan: de overgang naar de derde fase van de EMU zal vanaf eind 1996 kunnen voor de lidstaten die de Raad daar volgens objectieve criteria klaar voor acht; geen enkele lidstaat zal verplicht worden tot die derde fase toe te treden; de overgang naar de derde etappe zal gebeuren met de instemming van de Twaalf.

Een steuntje in de rug

15 oktober

Kohl en Mitterrand geven het debat over veiligheid en politieke unie een nieuwe impuls.

Centrale bank

13 november

De gouverneurs van de centrale banken van de EU stellen de ontwerpstatuten van de nieuwe Europese Centrale Bank voor.

De droom van Maastricht

10 december

De Twaalf keuren het Verdrag van Maastricht over de EMU goed. Het Verdrag stipuleert dat die Unie op 1 januari 1997 een feit wordt als minstens zeven lidstaten voldoen aan de vijf convergentiecriteria. Dat moet uiteindelijk tot de invoering van de eenheidsmunt leiden op 1 januari 1999. De lidstaten leggen zichzelf convergentiecriteria op voor inflatie, begrotingstekort en monetaire stabiliteit.

'Alle Fransen zullen er baat bij hebben dat ze deel uitmaken van een Europa dat uitgroeit tot de eerste economische en monetaire mogendheid van de wereld.'

François Mitterrand, president van Frankrijk

15 december

De laatste rechte lijn

7 februari

In Maastricht wordt het Verdrag over de Europese Unie ondertekend. De interne markt wordt omgevormd tot de Europese Unie, die haar politieke, economische en monetaire eenmaking bezegelt met de invoering van de eenheidsmunt voor het jaar 2000.

Vrije handel

2 mei

De Europese Economische Ruimte (EER) wordt geboren, een akkoord tussen de Twaalf en zes van de zeven EVA-landen. Zwitserland besluit eerst een referendum over de EER te organiseren. De EER moet de commerciële, technische en fysieke handelsbarrières wegnemen tussen achttien landen die samen bijna de helft van de wereldhandel vertegenwoordigen.

Militaire unie

22 mei

Frankrijk en Duitsland houden in la Rochelle het Euroleger boven de doopvont.

'Een puur nationaal beleid is een luxe die niemand zich kan veroorloven, noch politiek, noch economisch.'

Jacques Delors, Commissievoorzitter

28 mei

Het Deense nee

2 juni

De Deense afwijzing van Maastricht doet vragen rijzen over de haalbaarheid van de eenheidsmunt. De Franse president Mitterrand kondigt een referendum aan over het verdrag. De markten worden zenuwachtig.

'De Europese Unie is niet meer tegen te houden; ze moet niet alleen verdergaan met uitbreiding naar het noorden en het oosten, ze moet ook verder uitgediept worden; de vijand van de Europese eenheid is het nationale egoïsme, het voorgeborchte van het nationalisme.'

Hans Dietrich Genscher, Duits ex-minister van Buitenlandse Zaken

17 juni

'Alle Europese landen kijken bezorgd naar wat er in Frankrijk gebeurt; wij hebben het lot van 350 miljoen Europeanen in onze handen, en we mogen dat niet vergooien omwille van binnenlandse twisten.'

François Mitterrand in een televisiedebat tijdens de campagne voor het referendum

3 september

Subsidiariteitsbeginsel

16 oktober

De verklaring van Birmingham herbevestigt de toepassing van het Verdrag van Maas-

tricht en legt de werking van het subsidiariteitsbeginsel vast: kwesties die beter in een nationaal of regionaal kader behandeld kunnen worden, zullen niet de directe bevoegdheid van de Gemeenschap worden. Openbare aangelegenheden moeten op het niveau behandeld worden dat het dichtst bij de burger staat.

'Maastricht is de bijbel niet. Het gaat om een politiek compromis. Nu wordt het nog gekoesterd als een baby, maar later zal dit document herzien en herschreven kunnen worden.'

Gro Harlem Brundtland, premier van Noorwegen

11 december

Zwitserland zegt neen

6 december

50,3 procent van de Zwitserse burgers spreekt zich in een referendum uit tegen toetreding tot de EER die vanaf 1 januari 1993 de EU en de EVA-landen met elkaar moet verenigen.

Concurrentiebeleid

januari

Karel van Miert wordt Europees commissaris voor Concurrentiebeleid. Daarvoor was hij vier jaar commissaris voor Transportbeleid, waar hij een eerste aanzet gaf tot liberalisering van het luchtverkeer.

Bocht naar het noorden

1 februari

Begin van de toetredingsonderhandelingen met Oostenrijk, Finland, Zweden en Noorwegen.

Denemarken bedenkt zich

13 mei

In een tweede referendum keurt het Deense volk het Verdrag van Maastricht dan toch goed.

Het EMS

in het rood

30 juli

Monetaire speculatie brengt het Europees Monetair Stelsel op de rand van de crisis, nauwelijks 15 jaar na het ontstaan ervan.

Duitsland zwicht

8 augustus

De Duitse bondskanselier Kohl geeft na het tumult op de beurzen toe dat de kalender voor de Monetaire Unie een of twee jaar vooruitgeschoven kan worden.

Met een Duits accent

29 oktober

Na de buitengewone top van Brussel wordt Duitsland de zetel van het Europees Monetair Instituut, de voorloper van de toekomstige Europese Centrale Bank.

'Ik wil niet horen van een Europese bondsstaat. Het is toch duidelijk: de Duitsers willen Duitsland niet in Europa integreren, ze willen de rest van Europa in Duitsland integreren.'

Margaret Thatcher, ex-premier van Groot-Brittannië

december '93

Europa in volle vaart

1 november

Het Verdrag betreffende de Europese Unie treedt in werking.

De blauwe bankier

10 november

Alexander Lamfalussy wordt de eerste voorzitter van het Europees Monetair Instituut.

De materiële unie

1 januari

De tweede fase van de EMU treedt in werking met de oprichting van het Europees Monetair Instituut.

De reus van de handel

1 januari

Het EER-akkoord, dat een vrijhandelszone creeërt tussen de EU en alle EVA-landen behalve Zwitserland, treedt in werking.

'De keuze is eenvoudigweg tussen enerzijds de voorstanders van een politiek Europa, dat bereid is soevereiniteit te delen in het gemeenschappelijke belang, en anderzijds de voorstanders van een uitgestrekte vrijhandelszone zonder ziel noch ruggengraat. Het meest verontrustende aan Europa is dat de wilskracht van onze democratieën afneemt en dat er een neiging ontstaat om zich in zichzelf en in het individualisme terug te trekken.'

Jacques Delors, Commissievoorzitter

19 mei

Meerderjarig

12 juni

De vierde rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement worden gehouden.

De Russische vriend

23 juni

Op het Griekse eiland Corfu ondertekenen Rusland en de EU een samenwerkingsakkoord.

Major gijzelt Europa

24 - 25 juni

Tijdens dezelfde Top van Corfu slaagt men er niet in overeenstemming te bereiken over de opvolger van commissievoorzitter Delors. Jean-Luc

Dehaene krijgt de steun van 11 landen, maar dat is toch niet genoeg voor de felbegeerde job van commissievoorzitter.

'Meneer Dehaene is de verkeerde man voor deze sleutelpost.'

De Britse premier John Major

25 juni

President

Santer

21 juli

De Luxemburgse premier Jacques Santer volgt Jacques Delors op aan het hoofd van Europa. Hij zal zijn functie opnemen op 1 januari 1995.

De club breidt uit

1 januari

Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Het Noorse volk verwerpt de toetreding in twee opeenvolgende referenda.

Afscheid van Delors

19 januari

Het Europees Parlement neemt plechtig afscheid van Jacques Delors, die tijdens zijn tien jaar durende ambstermijn de heer-sende eurosclerose wist om te buigen tot een zeker europtimisme.

Vaarwel

grenzen

26 maart

Het akkoord van Schengen treedt in werking. Tussen Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal en de Benelux worden geen paspoortcontroles meer uitgevoerd.

Van ecu

naar euro

15 en 16 december

Tijdens de top van Madrid wordt beslist dat de Europese munt de 'euro' zal heten. Het vastgestelde tijdsschema voor de invoering ervan wordt gehandhaafd: vanaf 2002 wordt de euro het enige toegelaten betaalmiddel in de lidstaten van de EMU.

Dolle koeien

27 maart

Nadat Britse wetenschappers hebben aangetoond dat de runderziekte BSE door consumptie van rundsvlees overdraagbaar is op de mens, kondigt de Europese Commissie een wereldwijd uitvoerverbod af voor Brits rundsvlees.

Finland in EMS

14 oktober

Finland treedt toe tot het EMS. Een week later worden in het land de eerste verkiezingen voor het Europees parlement gehouden.

Stabiliteit en groei

13 en 14 december

Op de Europese Raad van Dublin wordt overeenstemming bereikt over een stabiliteits- en groeipact voor de EMU. De toekomstige eurobankbiljetten worden aan het publiek voorgesteld.

Verdrag van Amsterdam

18 juni

Geen toeters en bellen bij de totstandkoming van het Verdrag van Amsterdam. De belangrijkste verwezenlijkingen van het Europese verdrag, het sociale luik en het hoofdstuk over de werkgelegenheid, zijn in de eerste plaats het gevolg van de regeringswissel in Londen en niet van politieke wil van de Vijftien.

'We hebben altijd duidelijk gezegd dat we hopen dat de euro een succes wordt. Daar werken we aan mee, en we bereiden ons land er op voor. Onze houding ter zake is heel constructief, maar ik herhaal dat het economische voordeel van de euro voor Groot-Brittannië eerst duidelijk en ondubbelzinnig aangetoond moet zijn.'

Tony Blair, premier van Groot-Brittannië.

'Europa is meer bezig met het beheersen van het verleden dan met het voorbereiden van de toekomst.'

Conclusie van een Belgisch diplomaat.

'Behalve de eenheidsmunt bestaan er momenteel geen gemeenschappelijke doelstellingen in de EU. Er zijn hoogstens gelijklopende belangen.'

Verdict van een EU-diplomaat.

'De reden waarom Jean-Luc Dehaene zich terecht verzet heeft tegen het sluiten van een slecht compromis is dat men zonder goede besluitvorming de Europese Unie zal verlammen. Het is duidelijk dat de regeringsleiders tijdens de voorbereiding te laat op het toneel zijn verschenen, en het is dus mislukt.'

Wilfried Martens, Europees parlementslid en voorzitter van de Europese Volkspartij.

Agenda 2000

30 maart

Met Cyprus, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slovenië en Estland worden effectief onderhandelingen aangevat over het EU-lidmaatschap.

Met vijf andere landen - Bulgarije, Roemenië, Slovakije, Letland en Litouwen - gaat de Unie eerst praten over maatregelen die nodig zijn om hen op de toetreding tot de Unie voor te bereiden.

'In wat voor een wereld leven wij als een socialist aan een fervente Thatcherite moet uitleggen wat de vrije markt is? Ik zou ze niet te eten willen geven, al diegenen hier over de vloer komen met lofzangen op de vrije markt, maar die als het ze uitkomt alleen hun eigen monopolie versterken.'

Karel Van Miert, Europees Commissaris voor het Concurrentiebeleid.

Wim

Duisenberg

2 en 3 mei

De Nederlander Duisenberg wordt benoemd tot de eerste president van de Europese Centrale Bank. Na het invoeren van de euro zal hij plaatsmaken voor een Fransman.

'Mijn man heeft absoluut geen knieval gemaakt voor wie dan ook, en zeker niet voor de Fransen. Het is al heel lang zijn wens om de vrijheid te krijgen te beslissen wanneer hij zelf opstapt. Dat is heel terecht, lijkt me.'

Echtgenote Gretta Duisenberg

5 mei

Sociaal- democratisch overwicht

oktober

Met Gerhard Schröder als nieuwe bondskanselier wordt de Europese Raad van Ministers opnieuw uitgebreid met een sociaal-democraat.

Kohl Europees ereburger

25 oktober

Op de informele top in Oostenrijk beslissen de Europese staats- en regeringsleiders de afscheidnemende Duitse bondskanselier ereburger van Europa te maken. Kohl treedt daarmee in het spoor van de Franse politicus Jean Monet, die in '76 tot ereburger werd gepromoveerd.

Frank telt af

De dagen van de Belgische frank en de andere nationale munten zijn geteld. De euro komt op 1 januari 1999 al giraal in omloop, fysiek maakt hij zijn opwachting op 1 januari 2002. Maximaal zes maanden later zal de frank definitief tot het verleden behoren.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234