Dit is de website van De Morgen, een uitgave van De Persgroep Publishing nv
Maatschappelijke zetel: Brusselsesteenweg 347, B - 1730 Kobbegem (Asse)
BTW-nummer: BE 403.506.340

Toepasselijkheid
Aansprakelijkheid
Links naar andere websites
Online transacties
Uw registratie
Privacy
Intellectuele eigendomsrechten


Toepasselijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op alle websites van De Persgroep nv en haar volle dochtervennootschappen (hierna samen genoemd : De Persgroep), tenzij de websites van deze dochtervennootschappen hier op bepaalde punten uitdrukkelijk zouden van afwijken. Elk bezoek aan de websites van De Persgroep is onderworpen aan deze disclaimer inclusief de bijzondere bepalingen eigen aan de gekozen website. Door zijn bezoek aan de website(s) stemt de bezoeker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de disclaimer.
top

Aansprakelijkheid

De Persgroep streeft ernaar dat de informatie op haar websites up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de websites gebeurt op risico van de bezoeker. De Persgroep geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar websites, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan onze websites. De Persgroep nv is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.
top

Links naar andere websites

Onze websites bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat De Persgroep deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft De Persgroep enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. De Persgroep kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.
top

Online transacties

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheid via het web houdt geen enkele garantie in vanwege De Persgroep dat dit systeem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. De Persgroep is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, geleden door de uitvoering van de betalingsopdrachten via het web.
De correspondentie en de gebeurlijke commerciële akkoorden tussen twee bezoekers aan een van onze websites (vb. aanbieder en afnemer) ontstaan naar aanleiding van de door De Persgroep geleverde diensten, inclusief de betalingen en de levering van de door partijen aangeboden diensten of producten, met inbegrip van alle voorwaarden en waarborgen hieraan verbonden, gebeuren uitsluitend tussen deze beide bezoekers. De Persgroep is in dit kader een derde, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.
Bij transacties waarbij de bezoeker een betaling verricht kan deze zijn verzakingsrecht niet uitoefenen in de gevallen voorzien in art. 80 § 4 van de WHPC.
top

Uw registratie

Voor sommige diensten aangeboden op de websites van De Persgroep wordt de bezoeker ertoe uitgenodigd om zijn persoongegevens mee te delen. De bezoeker gaat uitdrukkelijk akkoord om: De Persgroep behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en / of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren.
top

Privacy

De Persgroep neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.
Bij een bezoek aan onze website zamelen wij mogelijk volgende persoonsgegevens in : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer, en e-mailadres.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt door De Persgroep Publishing nv, Brusselsesteenweg 347, 1730 Kobbegem (Asse) om deze te gebruiken voor administratie, marketing of marktonderzoek. Zij kunnen worden doorgegeven aan commerciële partners. Uw persoongegevens kunnen tevens gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden.
Ons bedrijf kan de persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
De bezoeker heeft het recht op inzage en verbetering na schriftelijke aanvraag.
Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan bekomen worden bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Wij verzamelen ook mogelijk niet-persoonlijke gegevens over de bezoekers, zoals bijvoorbeeld welk besturingssysteem of internetbrowser deze gebruiken.
Op onze website gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om uw voorkeuren en informatie te registreren zoals hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze sites.
Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan deze disclaimer.
Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web:
kan u van ons telefonische oproepen krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen
kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn.

Wenst u dit niet, klik dan hier

Als u ons via het web uw e-mailadres meedeelt:
kan u van ons e-mails verkrijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen.
kunnen wij uw e-mailadres doorgeven aan commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

Wenst u dit niet, klik dan hier

Als u ons via het web uw postadres meedeelt:
kan u in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen:
kan u mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

Wenst u dit niet, klik dan hier

In dit laatste geval dient u ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen.
Als u meent dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het adres vermeld bovenaan deze disclaimer.
top

Intellectuele eigendomsrechten

De op onze websites verstrekte informatie en geleverde diensten, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan De Persgroep. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van De Persgroep.
Het opslaan van informatie van onze websites in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.
U mag zonder onze toestemming wel onze artikels gebruiken of reproduceren als privé-persoon voor eigen gebruik, of als bedrijf voor beperkt, intern en niet-commercieel gebruik.
Voor meer informatie hierover kan u terecht op www.reprocopy.be
top