Dossier Het grote psychiatrierapport

Psychiatrisch Verzorgingstehuis Sint- Amandus, Beernem

Bijna nergens ter wereld belanden zoveel psychiatrische patiënten in een ziekenhuisbed. De Morgen onderzocht meer dan 100 psychiatrische instellingen. Hoe worden patiënten daar geholpen? Worden ze beter van zo'n opname? Zijn ze zelf tevreden over de behandeling die ze kregen? Wat loopt goed, wat gaat fout? Het rapport van Psychiatrisch Verzorgingstehuis Sint- Amandus, Beernem

Rapport van Psychiatrisch Verzorgingstehuis Sint- Amandus

 • Jaar: 2012
 • Maand: maart
 • Aantal bedden: 126
 • Specialisaties: Ja
  Het is een afdeling voor volwassenen en ouderen met een chronisch gestabiliseerde psychiatrische problematiek die nood hebben aan permanente ondersteuning en begeleiding binnen het dagelijks functioneren en die (nog) niet in aanmerking komen voor een WZC. PVT-afdeling De Stek: is een afdeling voor maximaal 60 volwassen tot hoogbejaarde mannen met een (hoofdzakelijk ernstige) verstandelijke beperking, al dan niet met een bijkomende problematiek zoals o.a. autismespectrumstoornis (ASS) of een hechtingsproblematiek. PVT-afdeling De Knop: wil een (t)huis zijn voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en/of psychiatrische stoornis.
 • Forensisch aanbod: Nee
 • Wachttijd: Ja
  Er is een wachtlijst met 96 kandidaten, allen uit het P.C. Sint-Amandus. Op de dag van het inspectiebezoek is er een wachttijd van 6 jaar.
 • Gemiddelde verblijfsduur:
  De gemiddelde verblijfsduur is 11,1 jaar (69 bewoners al langer dan 10 jaar)
 • Leeftijd:
  De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 60,60 jaar. De jongste bewoner is 33 jaar, de oudste bewoner 89 jaar.
 • Overbezetting: Ja
  Op de campus Beernem is er een continue overbezetting als gevolg van de aanwezigheid van 15 niet erkende permanente bedden.
 • Uitsluiting: Ja
  Exclusiecriteria voor een opname zijn: kandidaat-bewoners die de leeftijd van 80 jaar bereikt hebben, kandidaat-bewoners met het dementiesyndroom, kandidaat-bewoners met een middelenmisbruik. Op vandaag zijn alle bewoners mannen. Dit is historisch gegroeid. In de toekomst zal men ook vrouwen toelaten.

Legende

 • Geen opmerkingen
 • Tekortkomingen
 • Non-conformiteiten
 • ?Onduidelijk / Niet onderzocht
 • Ja
 • Nee

ZORG

Behandeling

Wetenschappelijke aanpak
Euthanasie bij psychisch lijden?

Medicatie

Voorschrijfgedrag
Medicatiebedeling
Medicatie wordt maandelijks aangeleverd uit het PZ. De maand reserve wordt individueel bewaard in een afgesloten kast. Het klaarzetten per 24 u. gebeurt altijd door een verpleegkundige (hetzij tijdens de dag of nacht), de controle voor inname gebeurt eveneens door een verpleegkundige maar de medicatie kan niet altijd door een verpleegkundige worden toegediend.

Personeel

Probleem met bestaffing?
Er is geen geneesheer-specialist in de neuro-psychiatrie of in de psychiatrie die in staat voor de “algemene supervisie” in het PVT Sint-Amandus. Op de afdeling De Stek is er één hoofdverpleegkundige voor 55 bedden (incluis de 15 niet erkende permanente bedden). Er dient een bijkomende hoofdverpleegkundige aanwezig te zijn indien de helft van elke nieuwe schijf van 30 bewoners wordt overschreden.

Sterke punten

Alle activiteiten gebeuren op maat van de bewoner.

PATIËNT

Wordt het effect van de behandelingen gemeten?
Welk effect hadden de behandelingen?
Geen informatie

Peilen naar patiënttevredenheid

Patiëntenrechten respecteren
De wet betreffende de rechten van patiënt dat een patiënt rechtstreeks inzage heeft in het hem betreffend patiëntendossier m.u.v. de persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar en de gegevens die betrekking hebben op derden. Deze informatie wordt niet meegedeeld aan de bewoners. De bewoners hebben geen keuzevrijheid van huisarts.

Betrekken patiënt
Aan elke leefgroep zijn activiteitenbegeleiders toegewezen. Het aanbod komt tot stand in onderling overleg en met inspraak van de bewoners. Er wordt voor gezorgd dat elke bewoner een zinvolle dagbesteding heeft.

Betrekken van familie
Op de campus Beernem zijn de bezoekuren niet gelimiteerd wat niet uitsluit dat er met bepaalde familieleden/bezoekers afspraken worden gemaakt. Van bij de opname van een bewoner is er aandacht voor de familie. Tenzij de bewoner expliciet te kennen geeft zijn familie niet te betrekken wordt deze op regelmatige basis aangesproken o.a. bij de jaarlijkse evaluatie.

ISOLATIE EN DWANG

Algemeen

Aantal isolaties en fixaties
Geen informatie
Aantal agressie-incidenten
Geen informatie

Infrastructuur

Afzonderingskamers

Beleid

Beoordeling isolatie- en fixatiebeleid
In het hele PVT wordt een fixatie-armbeleid gevoerd. Op de PVT-afdelingen De Loot wordt er niet gefixeerd. Op de PVT-afdelingen De Stek en De Knop wordt er gefixeerd indien het verantwoord is. Tijdens de rondgang op de afdelingen werd benadrukt hoe belangrijk de registratie is in het dossier indien moet overgegaan worden tot fixatie (o.a. bewoner gefixeerd tijdens de dag en tijdens de nacht).

Sterke punten

Geen

SUÏCIDE

Aantal zelfdodingen
In de periode 2007-2011 hebben er in de PVT geen suïcides plaatsgevonden.

Beoordeling suïcidepreventiebeleid
Sterke punten
Geen

INFRASTRUCTUUR

Comfort
In meerdere kamers op de campus Beernem is het maximum toegestane bedden (2) overschreden. In de meerpersoonskamers is er niet voor elke bewoner een lavabo met warm en koud water.De meeste kamers en sanitaire ruimtes zijn niet voorzien van een oproepsysteem.

Privacy
De privacy is niet verzekerd in een aantal gemeenschappelijke toiletten, er wordt gebruik gemaakt van beschotten. Er is onvoldoende privacy gegarandeerd in de meerpersoonskamers. De meeste kamers en sanitaire ruimtes zijn niet voorzien van een oproepsysteem.

Het volledige inspectieverslag vindt u hier.

De Morgen maakte per instelling een rapport. Onze werkwijze vindt u hier.

Reactie ziekenhuis

Dit auditrapport dateert van 2012. In maart/april van dit jaar (2017) vindt er een nieuwe audit van het PVT plaats. Als algemene reactie willen wij meegeven dat ondertussen alle opmerkingen werden geremedieerd en dat een belangrijk deel van de (niet-verplichte) aanbevelingen werden doorgevoerd. Immers, we grijpen dergelijke inspectiebezoeken graag aan om onze werking blijvend te optimaliseren. Op de website van het centrum (www.amandus.be) kan het auditrapport PVT Sint-Amandus teruggevonden worden. In het psychiatrisch verzorgingstehuis kiezen we er expliciet voor om de patiënt en zijn/haar familie zo veel mogelijk bij onze zorg te betrekken (inzage in het patiëntendossier, keuze van huisarts, etc.). Het aantal afzonderingen in PVT was reeds erg beperkt en is de laatste jaren verder gedaald (-50 procent), al zullen afzonderingen gezien de doelgroep nooit volledig uit te sluiten vallen. Op vandaag kunnen we zeggen dat alle bewoners beschikken over een individuele kamer of een kamer met twee. Alle hedendaagse comfort is aanwezig.
1 BDD caption © Arne Depuydt

Deze online productie kwam mee tot stand met de hulp van Sien Wevers, Elisa Schanzer, Jolien Roobrouck, Lieven Miguel Kandolo, Mari Goossen, Goele Vandenberghe, Dylan Meert en Emily Van Campenhout.

Dossier Het grote psychiatrierapport
Dossier Het grote psychiatrierapport

Bijna nergens ter wereld belanden zoveel psychiatrische patiënten in een ziekenhuisbed. De Morgen onderzocht meer dan 100 psychiatrische instellingen. Wat loopt goed, wat gaat fout?

Lees alle artikels

nieuws

cult

zine